Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Інформаційні технології, креативність, інноваційна та інвестиційна діяльність, кластеризація в туризмі й готельно-ресторанній справі

Автор:   •  Май 11, 2022  •  Доклад  •  635 Слов (3 Страниц)  •  6 Просмотры

Страница 1 из 3

Секція 5. Інформаційні технології, креативність, інноваційна та інвестиційна діяльність, кластеризація в туризмі й готельно-ресторанній справі

Лебєдєва Анастасія

Студентка

Факультет Фізичного виховання,

туризму та здоров’я

Запорізький національний університет

(Запоріжжя, Україна)

alebedeva586@gmail.com

Інвестиційна діяльність в Україні

Постановка проблеми. Інвестиції є важливими для економічного зростання економіки держави, проте кризові явища у національній економіці вплинули на зниження інвестиційної активності. Розвиток туризму, як провідної галузі економіки, є стимулом  для вкладання інвестицій, сприяння підвищенню потенціалу країни, міжнародної діяльності, підвищення ділової активності, розширення виробництва товарів і послуг, а також позначається на забезпеченні зайнятості населення шляхом створення додаткових робочих місць.

Метою статті є дослідження сучасних проблем і перспектив інвестиційного забезпечення сфери туризму та напрямів підвищення ефективності туристичної індустрії в Україні на основі залучення інвестиційних ресурсів.

Виклад основного матеріалу. З точки зору економіки, інвестиції — це вкладення коштів для створення, розширення, реконструкції та технічного переозброєння основного капіталу. Таким чином вкладання інвестицій в туризм можна розуміти як процес створення з допомогою капіталу нових туристських об'єктів, модернізацію або реконструкцію вже існуючих, здатних виробляти і надавати різноманітні види туристських послуг, а також нематеріальних активів.

Туристичний бізнес прагне досягти економічної першості порівняно з іншими галузями. Сфера послуг за допомогою своїх складників таких, як готельний комплекс, туризм, рекреаційний бізнес, наука та наукове обслуговування, здатні зробити значний внесок у збільшення валового внутрішнього продукту за відносно малих капітальних витрат та коротких термінів окупності [1].

Зокрема, С. Захарчук зазначає, що «туристична галузь – це галузь, яка за порівняно невеликих витрат може дати значний прибуток, адже оборотність капіталу в цій галузі в чотири рази вища, ніж у середньому в інших галузях світового господарства, при цьому витрати на створення одного робочого місця в інфраструктурі туризму в 20 разів менші, ніж у промисловості» [2].

Територія України з її туристичними ресурсами є цікавою для туристів, але це не є достатньою умовою для покращення загальної туристичної привабливості крани. Для цього потрібно поновлювати та формувати нову матеріально-технічну базу, споруджувати нові готельні комплекси, санітарно-курортні зони, проводити реконструкцію та модернізацію історичних пам'яток культури. Все це можливо за рахунок інвестицій у туристичну галузь, проте для збільшення загальної суми вкладень необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат.

Сучасний політичний процес здійснює негативний вплив на інвестиційний клімат та міжнародну інвестиційну привабливість України. Причинами цього є низка проблем:

  1. негативний міжнародний імідж країни;
  2. значні диспропорції регіонального та галузевого розвитку;
  3. застарілість інфраструктури;
  4. податкове навантаження;
  5. низький рівень захисту інвесторів та ефективності законодавства з питань корпоративного управління[3].

Незважаючи на високий туристично-рекреаційний потенціал в Україні, розвиток сфери туризму відбувається досить повільно. Інвестування в сферу туризму відбувається в основному в регіонах, в яких туризм значено пріоритетним напрямком розвитку економіки – це західний регіон та південний. Для реалізації інвестиційних проектів у сфері туризму необхідно провести економічне обґрунтування залучення інвестиційних коштів, забезпечити рішення чіткими розрахунками прибутковості, періоду окупності проекту, розробити бізнес-план його реалізації[4].

...

Скачать:   txt (9.9 Kb)   pdf (113.5 Kb)   docx (11 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club