Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Шпаргалка по "Хозяйственному праву"

Автор:   •  Июль 28, 2020  •  Шпаргалка  •  16,986 Слов (68 Страниц)  •  9 Просмотры

Страница 1 из 68

  1.  Предмет регулювання та методи господарського права: 

ГП – це система норм, що регулюють господарські відносини (ГВ). ГВ у сфері економіки встановлюють предмет регулювання ГП, цей предмет пояснюється з 2 категорій. a) Національне господарство б) Господарська діяльність  Методи ГП – це сукупність спостереження регулярного впливу норм ГП на діяльнність суб’єкта господарювання. Методи ГП базуються на 2 основних принципах: 1.Загально дозвільний – дозволено все, що не заборонено законом.2.Спеціально зобов’язуючий. Методи ГП: 1.Метод автономних рішень суб’єкта господарювання; 2.Метод владних приписів; 3. Метод рекомендації;   4.Метод договірний;

  1. Господарські правовідносини, їх види та ознаки:

У сфері ек.  можуть виникати ПВ:           - адмістративні(ФС і НАС); - відносини з найманю на роботу (трудові);  -  природо охороні (водне, земельне, повітряне); фінансові; - цивільні ГПВ – це майнові і інші віднос., які виник. між окр. підпр. в ході іншої діял. та відн. між їхнього суб. госп. та суб. орган. – госп. повнов. в процесі управл. господ. діял. Види госп./віднос.: 1.За хар. правов/віднос.: - відносини щодо безпосередн. здійсн. госп./діялн. ; - відносини щодо управл. ГД; 2. За взаємним становищем сторін: - горизонні (рівноправні); - вертикальні (1 з орган управл., 2-підлеглий); 3.За сферою дії: - внутрішньогосп.; - міжгосподарс.; 4. За галузями націон. госп., видами ек. діял., в яких вони виник.(в медицині і в освіті); Ознаки ГВ: 1.Обмежене коло суб. ГВ – це учасники ГВ, які безпосередн. здійсн. ГД або управл. створені у визначеному законод. порядку мають для здійсн. такої діял. майна і володіє ГП; 2.Наявність у ГВ організ. та майнового елементу; 3. Матеріальний зміст ГВ(мета суспільне вир. та реалізація прод., потреб, послуг).

  1. Державне регулювання господарської діяльності:

 Глава 2 ГКУ – закони УКР. 11.09.2003р. про засади держ. регуляторної пол. у сфері ГД від 06.09.2007р. – про дозвільну сист. у сфері ГД від 09.04.2007р. –про основні засади держ. нагляду(контролю) у сфері   ГД. Держ. регуляторна пол. у сфері ГД -  це напрям держ. пол., що спрямов. на правове вдоск. ГВ. Регулятивна діяльність – це діял., що здійсн. регулят. органи, фізичні, юридичні особи. Регулятивні органи: ВР, КМУ, Президент, мін. екон. розвитку Укр., держ. регул. служба Укр., МБУ, АКУ, ФДМУ, Держ. мита, служба центр. та місц. органи виконав. влади посадові особи будь які з цих орган. на які закон. поклад. повноваж. щодо прийняття регулятивних актів. 

  1. Проблеми удоскон. господ. закон.: Сучасне ГЗ має достатньо недоліків, застарілих норм. Все це зумовлюють удосконал. ГЗ за такими напрямами: 1. Удоскон. ГЗ стосовно його змісту не шляхом повного сканування закон. актів, а шляхом їхньої модернізації. 2. Удоскон. ГЗ стосовно його правової форми.3. Удоскон. ГЗ щодо його сист.4. Удоскон. ГЗ, гармонізацію ЗУ у 2004р. прийнято закон Укр. про заг. держ. програму адаптації  ЗУ до закон. ЄС(Європейський Союз).
  2. Поняття та особливі ознаки господарського законодавства:  ГЗ – сист. нормативних актів,що регул. ГВ і ГД. Нормативний акт – юридично – технічна форма встановлення опублік. і застосув. Видатки норм. актів: - ВР подає закони , види, постанови, кодекси, конституції; - Президент України подає укази та розпорядження; - КМУ видає постанови, розпорядження, декрет(груд.1992-трав.1993); - Мініст., відомства, держ. комітети, керівн. підпр.; Ознаки ГЗ: 1.Комплесний зміст основних прав. актів ГЗ; 2.ГЗ включає значну к-сть вужчих/локальних прав. актів; 3.Множинність норм. –прав. актів .; 4.Поєднання ГЗ Укр. з ГЗ інших держ.(принцип пріоритету норм Укр. і інших держ., принцип норми міжнар. стають нац., принцип обирати ГП тої країни, де вигідніше: партнерство Польщі і Укр. де робити бізнес).
  3. Характеристика вертикальної системи ГЗ: Вертикальна: 1.Конституція,2. Сист. загал. ГЗ, 3. Госп. Закони про окремі види діял., 4.Законод. акти з господ.ек.питання. (юридична тема законів)
  4. Характеристика горизонтальної системи ГЗГоризонтальна – прикл. побуд. виступ. предмет регулюв. ГП в широкому розумінні. Структурним підрозд. виступають законодавчі інститути – це сукупн. кільк. актів, предмет регулюв., яких виступ. однорідні види ГД та ГВ. 1.Законодавство про монополізм і конкуренцію; 2.Закон Укр. про антимон. комітет Укр.; 3. Закон Укр. про захист ек. конкурен.; 4.Закон Укр. про недобровольчі конкурен.; 5. Закон Укр. про прир. Монополії.           
  5. Процедура державної реєстрації фізичних осіб-підприємців та її наслідкиСтатус фізичної особи – підприємця – це юрид. статус, який засвідчує право особи на заняття підпр. діяльн., а саме: самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик ГД, що здійснюється суб. госп.(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Для державної реєстрації фізичної особи – підприємця подаються наступні документи:           1. Заява про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця. 2. Заява про обрання фіз. особ. спрощеної системи оподатк. або заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердж. центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, - за бажанням заявника. 3. Нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися ПД, але не має повної цивільної дієздатності. Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи: 1. Заява про державну реєстр. змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі. 2. Документ про сплату адміністративного збору – у випадках передбачених законом. 3. Копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки – у разі внесення змін, пов’язаних зі зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків. 4. Копія першої сторінки паспорта та сторінки з відмоткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною серії та номера паспорта, - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстрац. номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта. Для державної реєстрації припинення ПД фіз. особи – підприємця подаються наступні документи: 1. Заява про державну реєстрацію припинення ПД фіз. особи – підприємця за її рішенням. 2. Ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фіз. особи  безвісно відсутньою – у разі державної реєстрації припинення ПД фіз. особи – підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошення померлою. 
  6. : Процедура державної реєстрації юридичних осіб та її наслідки:

Для державної реєстрації створення юридичної особи, крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

...

Скачать:   txt (249.4 Kb)   pdf (938.3 Kb)   docx (854.2 Kb)  
Продолжить читать еще 67 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club