Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Бюджетне право як центральна пігалузь фінансового права

Автор:   •  Май 29, 2019  •  Курсовая работа  •  8,317 Слов (34 Страниц)  •  65 Просмотры

Страница 1 из 34

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи. У фінансовій діяльності держави бюджет і бюджетний процес як у матеріальній, так і в процесуальній формі мають особливе значення. Це єдина підгалузь в галузі фінансового права, що включає норми матеріального змісту, встановлює повноваження суб’єктів у правовідносинах щодо визначення процесу складання, розгляду і виконання бюджету.

Від раціонального формування бюджету та ефективного використання його коштів залежить фінансове забезпечення виконання функцій держави через відповідні галузі – управління; розвитку науки та економіки; обороноздатності; правоохоронних та контролюючих органів; соціальної сфери і культури.

Вивчення бюджетного права на сучасному етапі розвитку нашої незалежної держави набуває особливої актуальності, оскільки теоретичне осмислення явищ суспільного життя, тенденції її розвитку, на основі яких можна обирати шлях до вирішення нагальних проблем.

Ступінь розробленості проблеми. Сьогодні в Україні питання, пов’язані з удосконаленням фінансової діяльності набувають більшої актуальності та найбільш важливими з огляду на задану тему є наукові доробки сучасних фахівців-фінансистів: Л.К. Воронової, О.О. Дмитрик, О.А., Музики-Стефанчук, Н.Ю. Пришви, В.Д. Чернадчука, Н.Я. Якимчук, В.А. Лебедєва, О. П. Орлюк та інших.

Мета та задачі курсової роботи. Метою дослідження є системний аналіз бюджетного права як центральної підгалузі фінансового права на сучасному етапі; узагальнення існуючого стану законодавчого забезпечення, практики застосування та наукових досліджень у названій сфері, а також розробка науково-технічних і практичних рекомендацій щодо удосконалення бюджетного права та їх подальшого застосування на практиці.

Для досягнення зазначеної мети поставленні такі головні завдання:

- дослідити історичний процес розвитку та становлення бюджетного права;

- проаналізувати доктринальні підходи щодо розуміння поняття «бюджетне право»;

- визначити місце бюджетного права в системі фінансового права

- встановити особливості методу та структури бюджетного права;

- з’ясувати правову природу норм бюджетного права, визначити їх види та складові елементи;

- охарактеризувати систему відносин, що входять в предмет бюджетно-правового регулювання;

- зробити порівняльно-правовий аналіз бюджетного права України та провідних країн світу;

- дослідити сучасний стан бюджетного права, встановити проблеми та перспективи його розвитку.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері бюджетної діяльності, організації та функціонування бюджетної системи України

Предметом дослідження є теоретико-правові аспекти бюджетного права.

Методологічною основою роботи є низка загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, вибір яких обумовлено особливостями її об’єкта, предмета, мети і завдань.

При дослідженні даного питання застовувався діалектичний метод, який посприяв встановити форму і зміст бюджетного права та його структурних елементів на основі використання парних категорій діалектики.

Застосування формально-логічного методу дозволило провести логічний, граматичний і морфологічний аналіз чинних правових норм, зокрема, Бюджетного кодексу України як основного джерела бюджетного права.

Використання порівняльного методу посприяло виявленню спільних і відмінних рис бюджетного права України та бюджетного права провідних країн світу.

Історико-правовий метод застосовується при дослідженні генезису бюджетного права, що дозволило встановити його основні закономірності та визначити перспективні напрямки розвитку.

...

Скачать:   txt (113.1 Kb)   pdf (364.1 Kb)   docx (40.3 Kb)  
Продолжить читать еще 33 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club