Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Разработка системы управления селекционным процессом и его интенсификация в свиноводстве

Автор:   •  Март 13, 2018  •  Диссертация  •  21,219 Слов (85 Страниц)  •  495 Просмотры

Страница 1 из 85

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

ТОО «СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ НИИ ЖИВОТНОВОДСТВА И

 РАСТЕНИЕВОДСТВА»

[pic 1]

       

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

       

        УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ТОО «СевКазНИИЖиР»

_____________ К.И. Минжасов  

« 6 » октября 2015 г.

ОТЧЕТ

 О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО ИНТЕНСИФИКАЦИЯ В СВИНОВОДСТВЕ

 (промежуточный отчет)

Бесколь 2015


СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

Руководитель НИР:

в.н.с., к. с.-х. н.                 _______________Асаубаев Р.Ш.

  ( составление программы НИР,      методическое руководство, написание отчета)

Исполнители:

к.с.-х.н.                                _______________Витмер С.С.

                                                            (проведение   экспериментальных                                                             исследований, взвешивание и взя                                                            тие промеров животных)

м.н.с.                                  ________________Усеинов А.А.

     (обработка экспериментальных   данных, взятие промеров)

Нормоконтроль                ________________А.К. Байматова


РЕФЕРАТ

Есеп 83 б, 30 кесте, 13 сурет, 53 әдебиет көзі, 11 қосымша

Түйін сөздер: шошқалар, селекция, тұқым, генотип, аталық із, туыстық, іріктеу, сұрыптау, тұтас дене, өсіп өну сапасы, селекциялық белгілері, ана шошқа, өндірістік қабан, торайлар, өнімділік, сүттілік, тірі салмағы, ірітұқымдылық, көптұқымдылық, төлдердің сақталуы, асыл тұқымдылық есеп, автоматтандыру, ақпараттық жүйе, ДНК, праймерлер, локустар, аллели, STR полиморфизм, генетикалық мониторинг.

Зерттеу нысаны: ірі ақ тұқымды отандық шошқалар, ақсайлық қара-ала тұқым, семиречендік, дюрок, ірі ақ тұқымды аралас және дюрок; ақпараттық-сараптамалық жүйеде шошқалардың асыл тұқымды және тауарлық мал басының мониторингін жүргізуді автоматтандыру,  шошқа өсірумен айналысатын шаруашылықтарда зоотехникалық және асыл тұқымдық есеп жүргізу іс-әрекеттері мен қағидаларын жетілдіру болып табылады.

Зерттеу мақсаты: Қазақстанның әр түрлі аймақтарында шошқа шаруашылықтарының селекциялық-технологиялық өлшемін жасау; (ПЦР) полимеразды-тізбекті реакция әдісін қолданумен шошқалардың популяциясында STR-маркерлерінің полиморфизмін анықтау мүмкіндігі; «Мал шаруашылығындағы республикалық жүйесі» ақпараттық-сараптамалық жүйе негізінде шошқа шаруашылығын бақылау автоматтандырылған жұмыс орынын сонымен қатар шошқаларды бағалаудың нәтижесін тіркеу қызметін жасау болып табылады.

Зерттеу әдістері: селекциялық-асыл тұқымдылық жұмыстардың элементтерін зерттеуге жалпы қабылданған зоотехникалық есеп; ПЦР-талдау, капиллярлық электрофорез; жұмыс барысында талаптарды жинау және қалыптастыру жұмыстары,  әзірлеу, тестілеу және жаңа функцияларымен жұмыс орнын апробациялау жүргізілді.

Зерттеу нәтижесі. 

Шошқа шаруашылығында генетикалық қорларды төлқұжаттау қарқындату, жүйелеу. Шошқалардың аз санды және жоғалып бара жатқан генотиптерін сақтау».

Жүргізілген молекулярлы–генетикалық талдау көрсетті, онда шошқалардың әр түрлі тұқымдары STR-полиморфизмдері бойынша бір-бірінен ерекшеленеді. Молекулярлы–генетикалық талдаудың нәтижесін ірі ақ тұқымды, қара-ала ақсайлық және семиречендік тұқымдарында бөлек локуспен жекеше аллелейінің бар екенін көрсетті. 10 STR локустары бойынша популяциялық жиілік алынды.

...

Скачать:   txt (310.1 Kb)   pdf (1.6 Mb)   docx (1.3 Mb)  
Продолжить читать еще 84 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club