Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Natural Gas – An Energy Alternative for the FUTURE

Автор:   •  Ноябрь 20, 2018  •  Статья  •  2,298 Слов (10 Страниц)  •  107 Просмотры

Страница 1 из 10

Natural Gas – An Energy Alternative for the                         FUTURE?

Natural gas is becoming an increasing option on the world energy market.  A boom in natural gas exploration has started and new discoveries have increased natural gas reserves around the world.
For a long time gas was 
considered as a by-product of oil. In the 19th century it was used for lighting and houses and replaced candles. Even though gas has begun to catch up with oil it will not reach oil’s importance in the near future.

One of the main problems is that gas is difficult to transport. Gas does not have a global market price and only a very small part of it travels over longer distances. In Europe gas is transported through pipelines, most of it from fields in Russia. Some natural gas is turned into liquid form and put on tankers but cooling gas is very expensive.

In America more and more shale gas is discovered. This gas is trapped in rock formations. Parts of Europe, Chile, Argentine, Brazil, Mexico as well as some African countries may be sitting on gas reserves that have been unknown up to now. By 2035 the share of gas in global energy may rise to 25 % from currently 21%.

One of the reasons for the gas boom is better technology and the high price of oil, which makes companies search harder for alternatives.

Gas reserves and production have been growing faster than oil. Through new gas discoveries in the past decade energy experts predict that the world will have at least another 200 years of gas left.

Power plants that use natural gas to produce electricity emit 50% less carbon dioxide than coal-driven plants. They are cheaper to build too.

Outside America gas is currently expensive. Russia’s state-owned gas producer Gasprom has long- term contracts with much of Western Europe and links the price of gas to oil. However if more gas can be transported into liquid form it could travel over longer distances and the prices would be more competitive.

Переклад:

Природній  газ стає все більш потрібним на всесвітньому енергетичному ринку. Бум в добуванні природнього газу вже розпочався та нові дослідження збільшили запаси по всьому світу. Довгий час газ вважався побічним продуктом нафти. У 19 столітті він використовувався для освітлення  будинків, а також замінило свічки. Незважаючи на те, що газ почав наздоганяти нафту, це найближчим часом не досягло рівня значущості  масла.

Одна з головних проблем полягає в тому, що газ важко транспортувати. Газ не має глобальної ринкової ціни, і лише дуже мала частина його подорожує на великі відстані. У Європі газ транспортується по трубопроводах, більшу частину з полів в Росії. Деякий природний газ перетворюється у рідку форму та заноситься у на танкери, але охолоджувальний газ дуже дорогий.

У Америці все більше і більше було знайдено сланцевого газу. Цей газ знаходиться  у скельних утвореннях. Частини Європи, Чилі, Аргентини, Бразилії, Мексики, а також деякі африканські країни можуть утримуватися  на запасах газу, які досі невідомі. До 2035 р. частка газу у світовій енергії може зрости до 25% від нинішньої: 21%.

Однією з причин газового буму є кращі технології та висока ціна на нафту, що робить компаніям важчим  пошук альтернатив.

Запаси та виробництво газу зростають швидше, ніж нафти. Завдяки новим газовим відкриттям за останні десять років експерти з енергетики прогнозують, що у світі залишиться щонайменше ще на 200 років газу.

Електростанції, які використовують природний газ для вироблення електроенергії, виділяють на 50% менше вуглекислого газу, ніж вуглевидобувні підприємства. Вони також дешевші.

За межами Америки газ зараз дорогий. Російський державний газовий виробник "Газпром" має довгострокові контракти з більшістю країн Західної Європи і регулює ціну на газ до нафти. Проте, якщо більше газу можна транспортувати у рідкому способу, він може подорожувати на великі відстані, а ціни будуть більш конкурентоспроможними.

Словосполучення: For a long time, even though, to catch up, one of the main, most of it from, put on, more and more, considered as, used for, difficult to transport, turn into, trap in, be sitting on.

Питання: 1) What is the biggest problem of using gas?

                        2) How gas is transported in Europe?

                        3) Where did shale gas is?

                        4) What is the reason of gas boom?

                        5) In which way can we transport gas for longer distance?

Israel Wants To Make Oil Out of Rock

An American energy company says that Israel is sitting on vast deposits of shale rock that can be turned into billions of barrels of oil. A Texan oil expert explains that by heating the earth to about 300°C oil and gas can be extracted out of shale rock.

...

Скачать:   txt (17.1 Kb)   pdf (204.8 Kb)   docx (305.2 Kb)  
Продолжить читать еще 9 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club