Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Фактори виробництва: визначення та значення

Автор:   •  Октябрь 11, 2020  •  Статья  •  1,837 Слов (8 Страниц)  •  7 Просмотры

Страница 1 из 8

ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ

УДК 330.111.4 Малець С. А.,

студентка 2 курсу 1 групи 6.01.071.010.17.1 ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація: В сучасних умовах, основним засобом задоволення потреб людини є виробництво. Для того, щоб максимізувати прибуток та покращити діяльність, слід вдало поєднувати фактори виробництва – ресурси, що використовуються у виробництві. Виробничий процес організації буде результативним, якщо оптимально використовувати чинники виробництва.

Ключові слова: фактори виробництва, земля, труд, капітал, підприємництво, ресурси, товар, послуга.

Аннотация: В современных условиях, основным средством удовлетворения потребностей человека является производство. Для того, чтобы максимизировать прибыль и улучшить деятельность, следует удачно сочетать факторы производства - ресурсы, используемые в производстве. Производственный процесс организации будет результативным, если оптимально использовать факторы производства.

Ключевые слова: факторы производства, земля, труд, капитал, предпринимательство, ресурсы, товар, услуга.

Annotation: In modern conditions, the main means of satisfying human needs is production. In order to maximize profits and improve performance, the factors of production - resources used in production should be successfully combined. The production process of the organization will be productive if the factors of production are used optimally.

Key words: factors of production, land, labor, capital, entrepreneurship, resources, goods, service.

Виробництво – одна з найважливіших сфер людської діяльності, в якій для створення товарів та послуг для споживання, використовують виробничі фактори. Виробництво завжди поєдную три основні фактори – капітал, землю та працю. Серед цих факторів нема головних чи побічних. Участь кожного з них необхідна й важлива, бо всі вони доповнюють одне одного в виробничому процесі.

Є ще один фактор виробництва – підприємництво. Цей фактор складається з розумових здібностей та фізичних можливостей людини (підприємця). Це той фактор виробництва, який поєднує всі інші.

У вченнях класиків по-різному ставилися акценти на окремі фактори виробництва. Наприклад, в працях фізіократів таФрансуа Кене як засновника цієї школи земля була єдиним продуктивним фактором виробництва. Отже, землевласники були єдиним продуктивним класом суспільства. Адам Сміт вважав працю та її поділ основним продуктивним фактором виробництва, оскільки забезпечення товарами та послугами стало з часом краще, проте, якість землі та клімат особливо не змінилися. Такий підхід пояснює також економічне зростання. Теорію щодо оцінки вартості продукту на основі праці розвинули пізніше Давид Рікардо та Карл Маркс. Капіталізм вважає капітал найважливішим фактором виробництва [1].

Досліджували фактори виробництва ще й такі вченні, як Лазарчук Е. В., Дукарт С. А., Горев В. П., Кузнецов Н. Г., Бойчик І. М. та іншими. Проаналізувавши та узагальнив їх роботи, варто відмітити наступне: “фактори виробництва” – використовувані в процесі виробництва ресурси, основними з яких є капітал (якому приділяють достатньо уваги), земля, праця, підприємництво.

Мета статті полягає у визначенні суті та значення ключових факторів виробництва, які задіяні у виробництві товарів та послуг сучасного виробництва.

Отже, фактори виробництва - це ресурси, що використовуються у виробництві, від кількості яких залежить обсяг виробленої продукції.

В економічних умовах, з метою отримання економічної користі, фактори виробництва можуть оцінюватися як витрати, які використовуються для виробництва товарів або послуг.

Найчастіше, як фактори виробництва, визначають землю,

...

Скачать:   txt (18.2 Kb)   pdf (55.9 Kb)   docx (13.2 Kb)  
Продолжить читать еще 7 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club