Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Наукові й організаційні основи управління якістю продукції й основні напрямки політики в області якості. Експертна оцінка якості продукц

Автор:   •  Июнь 5, 2020  •  Реферат  •  2,651 Слов (11 Страниц)  •  57 Просмотры

Страница 1 из 11

Міністерство освіти та науки  України

Київський національний університет будівництва та архітектури

Кафедра організації та управління будівництвом

Реферат на тему:

«Наукові й організаційні основи управління якістю продукції й основні напрямки політики в області якості. Експертна оцінка якості продукції»

Виконала:

ст. гр. ПЦБ-51 БМ

Мамут Л.М.

Перевірила:

Київ 2020

Зміст

Вступ3

Наукові основи управління якістю 4

Організаційні основи управління якістю 7

Основні напрямки політики в області якості 10

Експертна оцінка якості продукції 12

Висновок17

Література18

Вступ

  Якість продукції – найважливіший показник діяльності підприємства. Підвищення якості значною мірою визначає виживання підприємства в умовах ринку, темпи науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва, економію всіх видів ресурсів, що використовуються на підприємстві.

  Для забезпечення якості необхідна наявність не лише матеріальної бази та кваліфікованого персоналу, але й системного підходу до питань управління якістю. Організація повинна створити дійову систему управління, яка спрямовує її зусилля на якісне виконання всіх процесів, що здійснюються, що у свою чергу, забезпечить досягнення якісного результату (створення продукту або послуги). Отже, менеджмент якості спрямовано не лише на сферу управління якістю в організації, він охоплює всю систему менеджменту компанії, спираючись на системний підхід до управління всіма видами діяльності.

  Потужним імпульсом до набуття знань у сфері якості та створення на підприємствах систем управління якістю стало прийняття міжнародних стандартів ISO серії 9000, що описують моделі управління якістю для підприємств, організацій та установ будь-якої сфери діяльності. Універсальний характер зазначених стандартів і описаних у них систем якості потребує глибоких знань теорії і методів управління підприємством через якість. Саме тому вивчення дисципліни «Управління якістю» є актуальним та необхідним у наш час.

Наукові основи управління якістю

  Наука і практика управління виникли як результат суспільної праці. Необ-хідність управління обумовлена природою суспільства, колективним характе-ром праці, потребою людей у спілкуванні в процесі обміну продуктами матеріальної і духовної діяльності. Управління здійснюється в будь-якому суспільстві, а його мета визначається економічними і політичними відносинами. [4]

 Поняття якість у широкому розумінні є універсальною філософською категорією, яка охоплює як явища зовнішнього світу, так і свідомість людини. Першим дослідником категорії якості вважається давньогрецький філософ і вчений Аристотель (384 - 322 до р. х.). Він визначив її як «видову відмінність» однієї сутності від іншої, що належить до того ж виду. Аристотель вказував на мінливість якості як зміну стану речей, їх здатність перетворюватись у свою протилежність (справне - пошкоджене, корисне - шкідливе, тепле - холодне, солодке - гірке, біле - чорне). У IV ст. до н.е. у своїй праці «Метафізика» він дав визначення якості: «Якістю, з одного боку, називається видова відмінність сутності, як, наприклад, людина є деяка якісно визначена тварина, тому що ця тварина двонога, а кінь - чотириногий; коло - деяка якісно визначена фігура, бо ця фігура без кутів, тому якістю є видова відмінність, що належить до сутності» (Аристотель).

  Німецький мислитель Гегель (1770 - 1830) вважав, що «якість є взагалі тотожною з існуванням визначеності. Щось, завдяки своїй якості, є те, що воно є, і, втрачаючи свою якість, перестає бути тим, чим воно є». [5]

  Крім філософського тлумачення якості, є також вужче значення слова «якість»: якість продукції, якість праці, ділові якості, якість виконавчої майстерності, якість життя тощо. Якість являє собою складну категорію, яку можна 6 розглядати з різних позицій: філософської, соціальної, технічної, правової, економічної (табл. 1).

...

Скачать:   txt (36.9 Kb)   pdf (373.7 Kb)   docx (612.7 Kb)  
Продолжить читать еще 10 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club