Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Фінансовий аналіз діяльності ПАТ «Бель Шостка Україна»

Автор:   •  Февраль 18, 2018  •  Реферат  •  6,797 Слов (28 Страниц)  •  484 Просмотры

Страница 1 из 28

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Самостійна робота

З дисципліни «Фінансова санація»

Тема: Фінансовий аналіз діяльності ПАТ «Бель Шостка Україна»

                             

Виконали:

Студенти 4 курсу, 3 групи

Напряму підготовки 6.030508

«Фінанси і кредит»

денної форми навчання

Конончук Олексій Юрійович

Кочмарук Дана Геннадіївна

Поліщук Олена Сергіївна

        

Київ ‒ 2017 р.

Зміст

1. Загальна характеристика підприємства……………………………………………….3
2. Оцінка фінансового стану підприємства…………………………………………….12
3. Оцінка санаційної спроможності підприємства за експрес-методико…………….20
4. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства……………………………………22
   4.1. Характеристика методик………………………………………………………….22
   4.2. Застосування методик на практиці…………………………………………….26
   4.3. Проблеми застосування методик та їх недоліки…………………………….28
5. Можливості та напрями фінансового оздоровлення підприємства………………..30
6. Прогнозування балансу та звіту про фінансові результати підприємства………...31

Список використаних джерел…………………………………………………………...34

Додатки…………………………………………………………………………………...37

  1. Загальна характристика підприємства

Аналіз організаційно-правових основ функціонування підприємства

Публічне акціонерне товариство "Бель Шостка Україна" (00447103) було створено в 1981 році, як державне підприємство. Відкрите акціонерне товариство «Шосткінський мiськмолкомбiнат» засноване відповідно до рішення регіонального вiддiлення Фонду державного майна України по Сумській областi від 27 травня 1994 року шляхом перетворення орендного підприємства «Шосткінський мiськмолкомбiнат» у відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Шосткінський мiськмолкомбiнат» відповідно до Декрету Кабінету України від 20.05.1993 р. № 57-93 «Про приватизацію цiлiсних комплексів державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду», та зареєстровано 5 січня 1996 року.

Вiдповiдно до нової редакції Статуту товариства, 9 листопада 2010 року виконавчим комітетом Шосткінської міської ради Сумської областi ВАТ «Шосткінський мiськмолкомбiнат» змінило своє найменування на нове найменування: Публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Бель Шостка Україна», згідно рішення загальних зборів акціонерів.

Управлiння Товариством здiйснюють: - Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова Рада (здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i, в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства" контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу); - Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор (здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства). 

Відмітимо, що організаційна структура підприємства має такий вигляд, як представлено на рисунку.[pic 1]

Рисунок. Організаційна структура ПАТ «Бель Шостка Україна»

Відзначимо,що захист прав акцiонерiв товариства здійснюється Наглядовою радою межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства». ПАТ «Бель Шостка Україна» є виробничим пiдприємством, яке має безцехову структуру, проте існують допоміжні виробничі дільниці, такі як:

  • департамент з якостi;
  • департамент з транспорту;
  • департамент по сировинi;
  • комерцiйний департамент;
  • департамент iнвестицiй та технiчного забезпечення;
  • вiддiл з планування;
  • вiддiл навколишнього середовища та екологiчної безпеки;
  • вiддiл охорони працi тощо.

Товариство постiйно проводить роботу по контролю за якiстю продукцiї, що завжди була i залишається головним прiоритетом Шостка / Bel Україна.

...

Скачать:   txt (97.8 Kb)   pdf (956.1 Kb)   docx (338.6 Kb)  
Продолжить читать еще 27 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club