Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Створення ієрархії класів на тему «Книга»

Автор:   •  Май 1, 2021  •  Курсовая работа  •  11,906 Слов (48 Страниц)  •  9 Просмотры

Страница 1 из 48

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

(повна назва кафедри)

з дисципліни: «Об’єктно орієнтоване програмування»

(назва дисципліни)

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Створення ієрархії класів на тему «Книга»»

Студента  2 курсу ІПЗ19-1 групи

Горячова В’ячеслава Олеговича

(прізвище та ініціали)

Керівник  Костенко В.В.+

______________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

Національна шкала ________________    

Кількість балів:    __________

Оцінка:  ECTS      _____

Члени комісії        

      ____________________Костенко В.В__ 

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

     _____________________Булгакова О.Ф__

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                       ____________________________________     

(підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                               

м. Дніпро

2020 р.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

Завдання

на курсову роботу

Тема: «Створення ієрархії класів на тему «Книга»»

Варіант № 6

Студент Горячов В’ячеслав Олегович

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Дата видачі завдання_________________________________________________________

Дата завершення роботи______________________________________________________

Керівник курсової роботи ст.викл. кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення Костенко В.В.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Голова комісії _______________________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)        

“___”__________2020 р


АНОТАЦІЯ

Горячов В.Є. - Розробка графічного додатку на базі програмного засобу “VS” із застосуванням новітньої високотехнологічної мови програмування та інструментальних засобів об‘єктно-орієнтованого програмування. – Курсова робота на правах рукопису.

Курсова робота з дисципліни «Об‘єктно-орієнтоване програмування». Галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення». – Університет митної справи та фінансів, Дніпро, 2020.

У результаті виконання курсової роботи був розроблений і створений додаток на мові C# з використанням технології створення графічних інтерфейсів за допомогою віртуального движка “UNITY”.

Ключові слова:

ООП, клас, наслідування, поле, метод, конструктор, ігровий додаток.

Kutsarskiy. E.E - Development of a graphical application based on the software tool "VS" using the latest high-tech programming language and object-oriented programming tools. - Course work on the rights of the manuscript.

Course work on the subject "Object-Oriented Programming". Field of knowledge 12 "Information Technology" specialty 121 "Software Engineering". - University of Customs and Finance, Dnipro, 2020.

As a result of the course work, application was developed and created in C# using the technology of creating graphical interfaces using a virtual engine ”UNITY".

...

Скачать:   txt (54.2 Kb)   pdf (608 Kb)   docx (353.3 Kb)  
Продолжить читать еще 47 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club