Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Доказування у кримінальному провадженні: поняття, мета, елементи та суб’єкти

Автор:   •  Ноябрь 20, 2020  •  Курсовая работа  •  7,538 Слов (31 Страниц)  •  44 Просмотры

Страница 1 из 31

Міністерство освіти і науки України

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінального процесу

КУРСОВА РОБОТА 

з кримінального процесу

на тему: «Доказування у кримінальному провадженні: поняття, мета, елементи та суб’єкти»

Студент ? курсу ? групи 

                 Інституту 

ПІБ

Керівник: ???

                                                                               Оцінка:          Національна шкала ________________    

Кількість балів: __________ Оцінка:  ECTS _____

                                                                     Члени комісії          ________________  ___________________________

                                                                                                                                         (підпис)                 (прізвище та ініціали)

                                                                                                                 __________________  ___________________________

                                                                                                                                         (підпис)                 (прізвище та ініціали)

м. Харків – 2020

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                                  3

1. ПОНЯТТЯ ТА МЕТА ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНІ   5

2. ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ                                                                                                                  8

3. ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ: ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВІРКА ТА ОЦІНКА ДОКАЗІВ                                                                                                            11

4. СУБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. ОБОВ’ЯЗОК ДОКАЗУВАННЯ                                                                                        17

ВИСНОВКИ                                                                                                                       24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                          27

ВСТУП

У світлі сучасних державотворчих та правотворчих процесів в Україні, зорієнтованих на практичну реалізацію положень Конституції щодо побудови демократичної, соціальної, правової держави, визнання особи найвищою соціальною цінністю, одними з найважливіших завдань сучасної Української держави та суспільства в цілому є забезпечення суворого дотримання законності, викорінення будь-яких порушень правопорядку, протидія злочинності й усунення причин та умов, що її породжують і сприяють її розвитку

В теорії і практиці кримінального процесу тема доказування є однією із найважливіших. Це пояснюється тим, що під час кримінального судочинства розглядаються справи, які вирішують долю людини. І від того, на скільки точно, повно буде досліджено всі матеріали справи, від того, чи буде додержано вимог закону, залежатиме правильність рішення суду

Теорія доказів являє собою частину науки кримінального процесу, присвячену вивченню процесу доказування під час провадження досудового розслідування й судового розгляду кримінальної справи (провадження). Процес доказування – це збирання, перевірка, оцінювання доказів, обґрунтування висновків з метою встановлення об’єктивної істини та прийняття на її основі правильного, законного та справедливого рішення.

Теоретичні і практичні аспекти доказування у кримінальному процесі були предметом дослідження у працях провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: В.П. Бахіна, Д.І. Беднякова, Р.С. Бєлкіна, Ю.М. Грошевого, В.О. Коновалової, В.Г. Лукашевича, Є.Д. Лук’янчикова, М.М. Михеєнка, В.М Тертишника, О.Р. Ратінова, М.В. Салтєвського, В.Ю. Шепітька та ін. Роботи цих процесуалістів, створюють наукову базу процесу доказування, теорії доказів, що відіграє важливу роль для науки кримінального процесу. Однак, її зумовлює необхідність дослідження та перегляду традиційних наукових поглядів щодо сутності кримінального процесуального доказування. Адже досить довгий час його розуміння не піддавалося критичному осмисленню із застосуванням новітніх методологічних підходів та з використанням знань інших наук. Зокрема, недостатня увага приділялася системному характеру кримінальної процесуальної доказової діяльності, що у свою чергу призводило до неповноти й неналежності її доктринального дослідження, до неефективності її правового регулювання та здійснення. Саме цими обставинами зумовлена актуальність і необхідність дослідження даної курсової роботи

...

Скачать:   txt (87.6 Kb)   pdf (304.9 Kb)   docx (34.8 Kb)  
Продолжить читать еще 30 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club