Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Екологічна оцінка стану атмосферного повітря. Кліматичні показники

Автор:   •  Июнь 2, 2019  •  Курсовая работа  •  12,756 Слов (52 Страниц)  •  53 Просмотры

Страница 1 из 52

1 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

      1.1  Загальна характеристика природоохоронної служби регіону

     Управління охороною навколишнього природного середовища на території Макіївського регіону полягає у здійсненні спостереження, дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозуванню, програмуванню, інформуванню та іншої виконавчо-розпорядної діяльності.На території Макіївського регіону державний контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють Відділ екологічної інспекції по Макіївському регіону, Макіївська та Харцизька міські ради, Макіївський та Харцизький міськвиконкоми, територіальні  органи СЕС. Спеціально уповноваженими органами на містах є управління з охорони праці, гуманітарних питань, екології та природних ресурсів.

     Метою управління Відділу екологічної інспекції по Макіївському регіону в галузі довкілля є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у галузі охорони навколишнього природного середовища. Відділ екологічної інспекції  Державного управління екології та природних ресурсів в Донецькій області є органом виконавчої влади у складі Державного управдіння екології та пиродних ресурсів в Донецькій області Мінекоресурсів України, що організовує контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, приймає участь в комплексному управлінні в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки на відповідній території Донецької області, що закріплена за інспекцією наказом Держуправління. Відділ екологічної інспекції не є юридичною особою, підпорядкована і підзвітна Державному управлінню екології та природних ресурсів в Донецькій області.Відділ екологічної інспекції забезпечує контроль за додержанням юридичними та фізичними особами законів України, постанов Верховної ради України, указів та розпоряджень президента України, декретів, постанов та розпоряджень Кабінету міністрів України, постанов колегій, наказів Мінекоресурсів України, державної екологічної інспекції та Держуправління екології та природних ресурсів в Донецькій області у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екоологічної безпеки.У процесі виконання своїх повноважень Відділ екологічної інспекції координує роботу відповідних територіальних органів управління та контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів – лісового господарства, водного господарства, рибних ресурсів (запасів), земельних ресурсів, а також виконавчих органів сільських, міських, районних у містах рад з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади щодо контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів.У своїй діяльності Відділ екологічної інспекції взаємодіє з правоохоронними органами та громадськими організаціями.

Основними завданнями відділу екологічної інспекції є :

 • участь у реалізації державної екологічної політики, спрямованої на забазпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забазпечення екологічної безпеки;
 • здійснення державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки на відповідній території.

Відділ екологічної інспекції відповідно до покладених на неї завдань:

 • здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами сільських, селищних, районних у містах рад з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади щодо контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів підриємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та господарювання, громадянами, а також іноземними юридичними і фізичними особами;
 • здійснює державний контроль за додержанням стандартів та нормативів у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, встановлених лімітів (квот) використання і добування всіх видів природних ресурсів;
 • здійснює державний контроль за додержанням вимог екологічної безпеки;
 • здійснює контроль за виконанням вимог та додержанням встановлених Мінекоресурсів регламентів, правил, інструкцій тощо, а також додержанням умов і вимог, встановлених Держуправлінням, а саме:
 • дозволів спеціального водокористування;
 • дозволів на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин;
 • дозволів та лімітів на розміщення відходів;
 • лімітів використання природних ресурсів;
 • норм техногенно – екологічної безпеки.

          Здійснює інстументально – лабороторний контроль для визначення:

 • якості стічних вод, що скидаються підприємствами у водні об'єкти, викидів в атмосферне повітря, складу виробничих, побутових та інших видів відходів під час здійснення державного контролю;
 • ефективності роботи споруд та обладнання з чистки викидів, скидів, знешкодження відходів під час інспекційних перевірок підприємств та організацій;
 • стану забруднення навколишнього природного середовища в місцях розміщення відходів, викидів і скидів забруднюючих речовин підприємствами, а також у разі аварій.
 • cприяє організації регіонального моніторінгу навколишнього природного середовища на відповідній території та діяльності державної екологічної інформаційної системи;
 • бере участь у формуванні фондів охорони навколишнього природного середовища відповідних місцевих рад,
 • вносить пропозиції щодо використання коштів цих фондів та здійснює контроль за їх цільовим спрямуванням;
 • приймає участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням екологічних програм та програм забезпечення екологічної безпеки, програм попередження та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій;
 • готує з відповідними органами державної виконавчої влади щорічний звіт про стан навколишнього природного середовища на відповідній території;сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об'єднань громадян, рухів тощо;
 • надає методичну допомогу та контролює роботу служб охорони навколишнього природного мередовища підприємств та організацій;
 • вивчає та впроваджує в практику досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в процесі здійснення контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки;
 • планує свою діяльність, складає та надає  в установленому порядку звіти про роботу інспекції;

Готує та додає Держуправлінню пропозиції щодо:

 • удосконалення інспекційної діяльності;
 • методичного та інформаційного забазпечення;
 • визначення екологічно небезпечних об'єктів;
 • підготовки кадрів;

Відділ екологічної інспекції по Макіївському регіону очолює начальник – Костюченко А.І., який керує діяльністю інспекції і організовує ії роботу, відповідає за майно, яке належить інспекції. Начальник та інші робітники відділу екологічної інспекції  на посаду та звільняються наказом начальника Держуправління екології та природних ресурсів в Донецькій області. Плани роботи відділу екологічної інспекції погоджуються начальником Держуправління і затверджуються начальником  відповідної інспекції.  Начальник відділу екологічної інспекції є одночасно за посадою старшим державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища, а його заступник Змарада І.А та головні і провідні спеціалісти, які здійснюють інспекційну діяльність – державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідної території згідно штатаного розкладу. Відділ екологічної інспекції утримується за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на утримання Державного управління екології та природних ресурсів в Донецькій області. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників регіональної держекоінспекції всановлюється у складі штатного розпису Держуправління, яке затверджується Мінекоресурсів України.

...

Скачать:   txt (158.9 Kb)   pdf (862.1 Kb)   docx (244.8 Kb)  
Продолжить читать еще 51 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club