Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Оказіоналізми в мові української преси кінця ХХ – початку ХХІ століття

Автор:   •  Март 31, 2019  •  Курсовая работа  •  11,603 Слов (47 Страниц)  •  318 Просмотры

Страница 1 из 47

КУРСОВА РОБОТА

з української мови

на тему: «Оказіоналізми в мові української преси кінця ХХ –

початку ХХІ століття»

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ------------------------------------------------------------ 3

ВСТУП ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

РОЗДІЛ  1.Теоретичні проблеми дослідження оказіональних утворень ----------------- 7

             1.1. Оказіоналізми як об’єкт лінгвістичного дослідження ------------------------- 7

   1.2. Класифікація оказіоналізмів -------------------------------------------------------- 12

   1.3. Оказіоналізми та основні правила творення їх словотвірної номінації  --- 13

   1.4. Поняття сутності категорії оказiональностi / узуальності -------------------- 15

РОЗДІЛ 2. Оказіоналізми, утворені морфологічним способом словотворення ----- 19

2.1. Суфіксальний спосіб ------------------------------------------------------------------ 19

2.2. Префіксальний спосіб ----------------------------------------------------------------- 24

2.3. Префіксально-суфіксальний спосіб ------------------------------------------------ 26

2.4. Префіксально-суфіксально-постфіксальний спосіб ---------------------------- 26

2.5. Словоскладання ------------------------------------------------------------------------  27

2.6. Телескопічний спосіб ------------------------------------------------------------------ 28

2.7. Універбація та інкорпорація --------------------------------------------------------- 28

2.8. Абревіація  ------------------------------------------------------------------------------- 29

ВИСНОВКИ --------------------------------------------------------------------------------------------- 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ----------------------------------------------------- 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ---------------------------------------------------------- 40

        

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВК - газета «Вечірній Київ»

Д -  журнал «Дніпро»

ДТ - газета «Дзеркало тижня»

ЗП - газета «Запорізька правда»

К - газета «Комуніст»

К - журнал «Київ»

ЛГ - «Літературна газета»

МГ - газета «Молода Галичина»

МП - газета «Маю право»

МУ - газета «Молодь України»

НГ - «Нова газета»

П - газета «Правда»

С - журнал «Сьогодні»

СУ - газета «Самостійна Україна»

У і П - газета «Україна і політика»

УК - газета «Урядовий кур єр»

ВСТУП

Дослідження оказіональних слiв було i залишається актуальною проблемою лексикологiї та прагмастилiстики. У цьому контекстi значної ваги набирає аналiз номінативного та прагматикофункцiонального аспекту оказiоналiзмiв. Особливого значення набуває сфера їхнього реального використання у мовленнi.

В оказiональних утвореннях яскравiше, нiж в узуальних, проявляється наслiдок креативної дiяльностi людини, яка володiє свободою вибору засобiв пiзнання та iнтерпретацiї категорiй реального свiту.

Сучасна лінгвістика інтенсивно займається всебічним вивченням нових номінативних одиниць лексичного рівня на межі ХХ-ХХІ століть, що обумовлено активністю процесу появи нових слів. Це стосується й структурно-семантичної природи та функціонально-стилістичного призначення оказіональних елементів - позасистемних мовленнєвих явищ, що ілюструють шляхи і форми розвитку мови окремого періоду, відображають взаємодію між мовою і мовленням, а також оновлюють словотвірну й образну можливість української мови.

Процес оказіоналізації в мові преси зазначеного періоду можна вважати явищем закономірним.Актуальність теми обумовлена відсутністю комплексного аналізу оказіоналізмів у мові української преси ХХI століття у взаємодії їх структурно-семантичних і комунікативно-функціональних характеристик, необхідністю теоретичного осмислення їх стилістичних особливостей, відсутністю єдиного погляду на лінгвістичний статус оказіональних утворень, необхідністю дослідження динамічних змін у лексичному складі мови та процесу мовної еволюції у всіх її проявах, недостатнім рівнем дослідження питання про утворення оказіональних елементів з урахуванням екстралінгвальних та інтралінгвальних факторів.

...

Скачать:   txt (161.4 Kb)   pdf (555.8 Kb)   docx (611.1 Kb)  
Продолжить читать еще 46 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club