Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Ринок деривативів країн ЦСЄ

Автор:   •  Декабрь 25, 2017  •  Контрольная работа  •  1,118 Слов (5 Страниц)  •  495 Просмотры

Страница 1 из 5

Ринок деривативів країн ЦСЄ


ВСТУП

Еволюція похідних фінансових інструментів почалася у стародавні часи та характеризується етапами інтенсивного розвитку і занепаду. Після зростання обсягів деривативів на початку ХХІ століття спостерігається їх суттєве скорочення у період економічної кризи 2008 р. Зазначені обставини закономірно призвели до широкої полеміки у наукових колах стосовно впливу інтенсивного зростання ринку деривативів на розповсюдження дестабілізуючих факторів у глобальному економічному середовищ.

У сучасних умовах деривативи є невід’ємною складовою фінансових та товарних ринків, оскільки дозволяють хеджувати ризики та використовувати інноваційно-інвестиційні стратегії. Глобальний характер ринку похідних фінансових інструментів пов’язаний з експозицією деривативів на більшість активів та можливостями трейдингу в режимі онлайн у будь-який час. Іншим фактором поширення зазначених інструментів є недостатній рівень регулювання позабіржових похідних фінансових інструментів та наявність фінансового інжинірингу, що пояснюється зростанням попиту від різних категорій учасників фінансових і товарних ринків.

Трансформації інституціональної структури сучасного фінансового ринку призводять до еволюції комплек- сних фінансових інструментів та ускладнення біржових стратегій щодо торгівлі цінними паперами. Окреслені тенденції знайшли широке відображення й на ринку похідних фінансових інструментів, які являють собою угоди стосовно виконання зобов’язань учасниками, що пов’язані зі зміною ціни базового активу і ведуть до позитивного чи негативного фінан- сового результату для кожної зі сторін.


АНАЛІЗ

У країнах з ринковою економікою біржова торгівля деривативами відіграє ключову роль у формуванні та прогнозуванні ринкової кон’юнктури. Торгівля деривативами на біржах надзвичайно ліквідна завдяки тому, що забезпечується через електронні сиcтеми та передбачає стандартизацію і високий рівень гарантування виконання угод [1, с. 3].

Економічна сутність деривативів виражається через їхню похідність від прогнозованої ціни на базові активи, що лежать в їх основі, та строковість використання.

Так, Р. МакДональд описує дериватив як інструмент або угоду між двома контрагентами, вартість якого визначається через ціну іншого активу [2].

Дж. Халл зазначає, що деривативи – це фінансові інструменти, в основі яких лежать більш прості активи, зокрема ті, що відносяться до наявного ринку [3].

Вітчизняний вчений Л. Примостка також наводить трактування деривативу як «похідного фінансового інструмента, який укладається з метою перерозподілу фінансових ризиків» [4, с. 7].

Законодавче трактування терміна «дериватив» у Податковому Кодексі України визначає його як стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов’язання придбати чи продати в майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. До деривативів належать форвардні контракти, ф’ючерси, опціони, свопи [5].

Дослідження сучасного стану біржового ринку ЦСЄ свідчить про зростаючі тенденції [6-8]. У 2016 р. загальний обсяг біржової торгівлі деривативами кріїн ЦСЄ склав 25,22 млрд. контрактів, що у 2,8 разів більше з 2004 р. і на 1,8% вище порівняно з 2015 р. (рис. 1). Незважаючи на незначне зростання, 2016 р. став рекордним за обсягами торгівлі на зарубіжних біржах [6; 8].

[pic 1]

Рис.1.Динаміка обсягів та приросту біржової торгівлі деривативами країн ЦСЄ

Зміна динаміки біржової торгівлі деривативами країн ЦСЄ за видами інструментів вказує на те, що в 2016 р. відбулось значне зростання торгівлі ф’ючерсними контрактами, а саме до 15,89 млрд. контрактів. Водночас біржова торгівля опціонами склала 9,32 млрд. контрактів (-9,5%) (рис. 2) [7-8].[pic 2]

Рис. 2. Структура світової біржової торгівлі деривативів, млрд. контрактів

Дослідження основних тенденцій розвитку торгівлі деривативами на біржах країн ЦСЄ вказує на те, що основними інструментами нині є ф’ючерси та опціони, тоді як форвардні контракти поступово були витіснені на позабіржовий ринок. Останнім часом біржовий ринок активно залучає нові види позабіржових інструментів, зокрема свопи. Стандартизація і висока гарантія виконання свопів на біржах привертає значну увагу спекулянтів до таких інструментів.

...

Скачать:   txt (15.7 Kb)   pdf (238.5 Kb)   docx (118.8 Kb)  
Продолжить читать еще 4 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club