Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Тест по "Финансам"

Автор:   •  Сентябрь 24, 2021  •  Тест  •  13,197 Слов (53 Страниц)  •  187 Просмотры

Страница 1 из 53

1 ТАҚЫРЫП

  1. Қаржылық есептілікті құруда жəне бухгалтерлік есептілікті беруде негізгі принципті атаңыз:

А) Сенiмдiлiк жəне салыстырмалылық; В) Түсiнiктiлiк, орындылық;

С) Қызметтің үздіксіздігі жəне есептеу принциптері;

Д) Сенiмдiлiк жəне орындылық;

Е) Активтердің көбеюі.

  1. Есептеу принципі нені білдіреді?

А) Операциялар мен өзге де оқиғалардың нəтижелері;

В) Операциялар мен өзге де оқиғалардың нəтижелері олар туындағанда та- нылады;

С) Ақша қаражатын немесе оның баламаларын алу немесе төлеу кезінде тануды білдіреді;

Д) Активтердің көбеюі немесе міндеттемелердің азаюы; Е) Ұйымға болашақта экономикалық пайда əкелуі.

  1. Актив мынадай өлшемдердің кез келгеніне сəйкес келген жағдайда айналымды (қысқа мерзімді) ретінде жіктеледі:

А) Есепті кезеңнен кейін, кем дегенде 12 айға міндеттеме бойынша есептеу үшін айырбастау немесе қолдану рұқсат етілсе – бұл ақша қаражаты немесе ақшалай баламалар.

В) Есепті кезеңнен кейінгі 12 ай ішінде негізінен сатуға арналған активтер; С) Негізі есепті кезең ішінде экономикалық пайданың өсуін айқындау;

Д) Пайда əкелетін ресурстардың азаюына əкелетін ағымдағы қарыздар ашу; Е) Негізі есепті кезең ішінде экономикалық пайданың өсуін айқындау.

  1. «Түсініктілік» қағидасы – бұл:

А) Бір есепті кезеңді басқасымен салыстыру;

В) Қаржылық есептілікте ұсынылатын ақпарат пайдаланушыларға түсінікті болуы тиіс;

С) Қаржылық есеп берулерде берілетін ақпарат түсінікті болуы керек;

Д) Қаржылық есеп берулерде берілетін ақпарат сарқылмайтын болуы ке- рек;

Е) Бір есепті кезеңнен екіншісіне кезекпен өту.

  1. «Cенімділік» қағидасы – бұл:

А) Пайдаланушылар ақпаратқа сенімді ретінде сүйене алатын елеулі қателер мен бұрмалаулардың болмауы тиіс;

В) Бір есепті кезеңді басқасымен салыстыру;

С) Ақша қаражатын немесе оның баламаларын алу немесе төлеу кезінде тануды білдіреді;

Д) Қаржылық есептілікте ұсынылатын ақпарат пайдаланушыларға түсінікті болуы тиіс;

Е) Бір есепті кезеңнен екіншісіне кезекпен өту.

  1. «Орындылық» қағидасы – бұл:

А) Ақша қаражатын немесе оның баламаларын алу немесе төлеу кезінде тануды білдіреді;

В) Пайдаланушылар ақпаратқа сенімді ретінде сүйене алатын елеулі қателер мен бұрмалаулардың болмауы тиіс;

С) Ақпарат шешім қабылдайтын қолданушылар үшін орынды болуы жəне оқиғаларды бағалауға көмектесуі, олардың өткен бағаларын растауы неме- се түзетуі тиіс;

Д) Қаржылық есептілікте ұсынылатын ақпарат пайдаланушыларға түсінікті болуы тиіс;

Е) Бір есепті кезеңнен екіншісіне кезекпен өту.

  1. Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 Заңы 13-бап талабы бойынша активтер деп:

А) Шаруашылық құралдары мен қаржылық міндеттемелердің нақты жүзеге асуын белгілі бір мерзімдегі бухгалтерлік есеп мəліметтерімен салыстыру жолымен анықтау;

В) Жалпы кəсіпорын бойынша ағымдағы немесе есепті кезеңге жалпылама мəліметтерді жəне шаруашылық əрекеттерін ақшалай түрде көрсету əдісі; С) Есептікезеңге кəсіпорынның шаруашылық құралдары, міндеттемелерінің қозғалысын жəне қаржылық жағдайын сипаттайтын, бухгалтерлік есеп көрсеткіштерінің жиынтығы;

Д) Дара кəсiпкер немесе ұйым өткен оқиғалар нəтижесiнде бақылап отырған, болашақта экономикалық пайда алу күтiлетiн ресурстар;

Е) Есепті кезеңге кəсіпорынның шаруашылық құралдары көрсетілген бухгалтерлік есіп көрсеткіштерінің жиынтығы.

  1. Cервистік əлеует деп:

А) Жойылу жəне төлем қабілеттілігін, таза табысты таратуды; В) Қаржыландыру көздерінің құрылымын;

С) Активтерге өткен оқиғалар нəтижесінде мемлекеттік мекеменің бақыла- уындағы ресурстар;

Д) Ақша қаражаттарын алуды қамтамасыз ету қабілеттілігін; Е) Кəсіпорынның қаржылық жағдайын.

...

Скачать:   txt (188.4 Kb)   pdf (376.9 Kb)   docx (118.9 Kb)  
Продолжить читать еще 52 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club