Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Ceб'єкти госпондарського праван

Автор:   •  Май 27, 2020  •  Курсовая работа  •  6,345 Слов (26 Страниц)  •  315 Просмотры

Страница 1 из 26

ТИТУЛКА


ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, ОЗНАКнИ ТА ВИДИ СУБЄКнТІВ ГОСПОнДАРСЬКОГО ПРАВАн        5

1.1 Поняття суб’єктів госпондарювання        5

1.2 Види суб'єктів госпондарського праван        6

1.3 Завданння, права та обов'язки суб'єкта госпондарського праван        11

РОЗДІЛ 2 ОСНОВИ ПРАВОнВОГО СТАТУнСУ ОКРЕМнИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОнДАРЮВАННЯ        17

2.1 Підпрниємство як різнонвид госпондарської органнізації: понятнтя, правонве положнення та види        17

2.2 Правонвий статунс госпондарських товарниств        19

2.3 Суб'єкти підпрниємницької діяльнності        22

ВИСНОВОК        28

СПИСОК ВИКОРнИСТАНИХ ДЖЕРЕнЛ        30


ВСТУП

Актуальність дослідження. З розвитком в Україні засад ринкової економіки переосмислюється надзвичайно багато явищ, що існували за часів планонвої та розпондільчої екононміки часів минулної епохи. Безпенречно, до них належнить і створнення суб'єктів госпондарювання та їх об'єднань, які виконнували роль промінжної ланки управнління між підпрниємствами та струкнтурними підронзділами органнів держанвної влади з певнинх галузней народнного госпондарства. В країннах з ринконвою екононмікою госпондарські об'єднання виникнають з метою об'єднання органнізаційних та майнонвих зусилнь суб'єктів підпрниємництва для забезнпечення (підвищення) ефектнивності їх діяльнності. Вони створнюються у резулньтаті як поглиннань, так і договнірних форм з метою розшинрення інвеснтиційних можлинвостей юридинчних осіб, які входянть до госпондарського об'єднання, спрощнення розранхунків між ними, дивернсифікацій виробнництва.

У сучаснних умованх в Українні з метою об'єднання капітналів, ресурнсів, підвинщення ефектнивності виробнництв, зберенження ціліснності виробнничих комплнексів створнюється великна кількність госпондарських органнізацій. Консонлідація в будь-яких її форманх виклинкає великний інтернес з боку сучаснних суб'єктів госпондарювання, оскілньки перевнаги створнення госпондарських об'єднань є очевиндними; це, зокренма, об'єднання технінчного досвінду, екононмія у виробнництві, ефектнивність в управнлінні. Світонвий досвінд свідчнить, що ефектнивна госпондарська діяльнність малих підпрниємств можлинва за умови об'єднання зусилнь і встанновлення міцнинх екононмічних зв'язків з більш великними госпондарюючими суб'єктами. У цих умованх особлнивої актуанльності набувнає науконве обґруннтування юридинчних механнізмів створнення і функцніонування госпондарських органнізацій (об'єднань) в Українні. Їх існувнання в сучаснних умованх породнжене об'єктивними проценсами консонлідації і конценнтрації виробнництва, що відбунвається в екононміці Українни.

...

Скачать:   txt (99.1 Kb)   pdf (414.3 Kb)   docx (66.1 Kb)  
Продолжить читать еще 25 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club