Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Поняття та основні елементи системи економічної безпеки

Автор:   •  Сентябрь 21, 2022  •  Реферат  •  3,041 Слов (13 Страниц)  •  7 Просмотры

Страница 1 из 13

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………..…3

  1. Сутність поняття «економічна безпека підприємства» ………4

2.        Формування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки підприємства…………………………....7

Висновки………………………………………………………………….14

Перелік літератури…………………………………………………..…..15

Вступ

Актуальність теми дослідження. В останні роки проблема гарантування економічної безпека займає провідне місце в діяльності підприємства. Керівництво кожної фірми, яка стикалася з певними проблемами в своєму виробництві, намагається знайти інструменти для розпізнавання різного роду чинників, що можуть загрожувати веденню господарської діяльності. І тому, розгляд теми економічної безпеки є необхідною умовою для того, щоб зрозуміти сутність даного поняття, як успішно забезпечити її та основні цілі.

Досліджувана тема є надзвичайно актуальною,адже економічна безпека підприємства є основою його успіху, а ефективне функціонування суб’єктів господарювання означає ріст економіки в загальному, що призводить до суспільного благополуччя. Тому, важливо всесторонньо дослідити сутність та особливості формування економічної безпеки для її ефективного впровадження.

Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства розглядалися у роботах багатьох авторів, таких як: Н.О. Лисенко, Н.В. Білошкурська [6], С.В. Філиппова, Л.О. Волощук, С.О. Черкасова [12], І.М. Сосновська [11], О.М. Ляшенко [7], Т.В. Полозова, Д.С. Близнюк [10] та інші. Проте результати наукового пошуку свідчать про неоднозначність теоретичних підходів до визначення економічної безпеки підприємства. 

Метою дослідження є характеристика  та  організація  системи  економічної безпеки підприємства на сучасному етапі розвитку України.

Для опрацювання зазначеної теми необхідно вирішити такі завдання:

  1. дослідити підходи до вивчення сутності «економічна безпека підприємства»;
  2. розглянути особливості формування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки сучасного підприємства;

1. Сутність поняття «економічна безпека підприємства»

Термін «економічна безпека» з’явився в історії української економічної теорії наприкінці ХХ ст. У 1998 р. було ухвалено Концепцію економічної безпеки України, де її суть визначено як спроможність національної економіки забезпечити свій вільний, незалежний розвиток і утримати стабільність громадянського суспільства та його інститутів, а також достатній оборонний потенціал країни за різних несприятливих варіантів розвитку подій та здатність Української держави до захисту національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз [5, с. 7].

Науковці  Н.О.  Лисенко  та  Н.В.  Білошкурська  у  загальному  сенсі  під економічною  безпекою  розуміють  «стан  захищеності  підприємства  від негативного  впливу  чинників  зовнішнього  і  внутрішнього  походження,  що досягається  шляхом  ефективного  використання  виробничих  ресурсів, адаптації до змін, розробки та реалізації стратегічних напрямів розвитку для забезпечення  стійкого  функціонування  та  гармонізації  власних  інтересів  з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища» [6, с. 19].

Слід  зазначити,  що  інтерпретація  поняття  «економічна  безпека підприємства»  у  сучасній  науковій  літературі  відрізняється  різноманітністю підходів  за  змістом.  Так,  у  роботі  С.В.  Філиппової,  Л.О.  Волощук  і С.О. Черкасової  [12, с. 11]  пропонується  економічну  безпеку  підприємства розглядати з двох позицій: як форма розвитку підприємства та як форма його протистояння загрозам. Дослідження, проведені авторами, дозволили зробити висновки що економічна безпека підприємства – це: стан потенційної жертви, об’єкта  небезпеки;  здатність  підприємства  ефективно  використовувати ресурси  та  наявні  ринкові  можливості  в  умовах  цілеспрямованої  руйнуючої дії  ззовні  або  з  самого  підприємства;  системне  поняття,  оскільки  це властивість  підприємства,  що  побудована  на  принципах  стійкості, саморегуляції,  цілісності;  вирішальна  умова  діяльності  підприємства; відсутність  небезпек  і  загроз.  При  цьому  автори  зазначають,  що  «основним вихідним  елементом  щодо  визначення  економічної  безпеки  підприємства виступає  загроза  як  реальна  ознака  небезпеки,  причому  загроза  в  цьому контексті  набуває  якості  сутнісної  характеристики  і  на  основі  проведеного аналізу  виявляється,  що  загроза  та  боротьба  з  нею  є  основною  складовою забезпечення безпеки» [12, с. 11-12].

...

Скачать:   txt (41.4 Kb)   pdf (247.6 Kb)   docx (105.5 Kb)  
Продолжить читать еще 12 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club