Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Розвиток малого бізнесу в Україні

Автор:   •  Январь 22, 2023  •  Курсовая работа  •  8,094 Слов (33 Страниц)  •  9 Просмотры

Страница 1 из 33

КУРСОВА РОБОТА

на тему

«Розвиток малого бізнесу в Україні»

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………….2

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ ….4

1.1 Економічна сутність малого підприємництва ………………………………4

1.2 Функції малого підприємництва …………………………………………….6

1.3 Роль і місце малого підприємництва у структурі ринкової системи………9

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ….12

2.1 Сучасний стан розвитку малого підприємництва .………………………..12

2.2 Особливості регіональної структури малого підприємництва …………..22

2.3 Фінансові ресурси малого підприємництва: стан та джерела

формування ……………………………………………………………………...24

РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО

 БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ …………………………………………………………..28

3.1 Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні …………………..28

3.2 Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення малого

підприємництва в Україні ………………………………………………………29

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………..32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………….34

ВСТУП

    Актуальність проблеми.  Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення.

   Хоча протягом усього періоду економічних реформ чимало сказано про необхідність розвитку в Україні малого бізнесу, в дійсності стан його розвитку залишається незадовільним. Проблема полягає навіть не в кількісних параметрах цієї сфери, які поступово поліпшуються, а насамперед - у структурі вітчизняного малого бізнесу, його зосередженості на посередницьких операціях, роздробленості та практичній відсутності дієвої співпраці з великими підприємствами.

      Метою дослідження є визначення особливостей та основних проблем розвитку малого підприємництва в Україні, у тому числі змін ринкового середовища внаслідок розгортання Четвертої промислової революції.  Для досягнення поставленої мети поставлені завдання: проаналізувати специфіку функціонування малих підприємств поряд із великими та середніми;  виявити тенденції розвитку малого бізнесу розвиток у порівнянні з великим і середнім бізнесом в Україні та малим бізнесом в інших країнах світу;  визначити фактори, що впливають на формування цих тенденцій;  провести оцінку рівня інноваційного потенціалу малих підприємств України за видами економічної діяльності;  визначити потенційні внутрішні сильні та слабкі сторони, можливості та загрози розвитку малого підприємництва в Україні.  Для виконання поставлених завдань будуть використані такі наукові методи: системний аналіз;  статистична обробка даних;  порівняння тощо.

     Об’єкт дослідження – мале підприємництво в Україні.

     Предмет дослідження – розвиток малого бізнесу в Україні.

       Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, графічний

аналіз. При підготовці курсової роботи використано наступні методи наукового дослідження: монографічний – для детального вивчення об‘єкта дослідження; порівняння – для виявлення спільних рис і відмінностей досліджуваних процесів і явищ; аналізу та синтезу – для деталі- зації об‘єкта дослідження шляхом його розчленування на складові частини; групування – для виявлення концептуальних ознак об‘єкта дослідження; се- редніх і відносних величин – для визначення рівня ефективності досліджу- ваних процесів.

...

Скачать:   txt (109.5 Kb)   pdf (689.2 Kb)   docx (456.4 Kb)  
Продолжить читать еще 32 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club