Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Розрахунок вартостi культурно-пiзнавального туру до Iсландiї

Автор:   •  Ноябрь 7, 2018  •  Курсовая работа  •  5,658 Слов (23 Страниц)  •  34 Просмотры

Страница 1 из 23

Мiнiстерство освiти i науки України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний унiверситет iменi Григорiя Сковороди»

Кафедра професiйної освiти

Курсова робота

З дисциплiни «Цiноутворення в галузi туризму»

на тему: «Розрахунок вартостi культурно-пiзнавального туру до Iсландiї»

Студентки 3 курсу, групи ПТО-33

Фiнансово – гуманiтарного факультету

Денної форми навчання

Ступак Антонiни Миколаївни

Науковий керiвник:

Козiй Т.В.

Нацiональна шкала_________________

Кiлькiсть балiв:_____Оцiнка:ECTS____

Члени комiсiї

____________________________

(пiдпис)   (прiзвище та iнiцiали)

____________________________

(пiдпис)   (прiзвище тi iнiцiали)

____________________________

(пiдпис)  (прiзвище та iнiцiали)

Переяслав-Хмельницький-2018

ЗМIСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДIЛ 1.ТЕОРЕТИЧНI АСПЕКТИ  ФОРМУВАННЯ ЦIНОВОЇ ПОЛIТИКИ ПIДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

1.1 Економiчна сутнiсть цiнової полiтики та її розробки в туристичнiй сферi………………………………………………………………………………5

1.2Принципи формування та види цiнової полiтики пiдприємств сфери туризму……………………………………………………………………………5

1.3 Методичнi пiдходи формування цiнової полiтики пiдприємств…………9

РОЗДIЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇНИ ВIДВIДУВАННЯ

  1. Загальнi вiдомостi про Iсландiю…………………………………………..12
  2.  Визначнi пам’ятки Iсландiї та їх характеристика………………….……..13

2.3 Характеристика туристичної галузi………………………………………..15

РОЗДIЛ 3. ПРОГРАМА ТА РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI ТУРУ «ЗАВОРОЖУЮЧА IСЛАНДIЯ»

3.1 Загальна характеристика туру…………………………………………….16

3.2 Вибiр пiдприємств – закладiв розмiщення………………………….…..….16

3.3 Транспортне забезпечення……………………………………………..…..24

3.4 Програма туру……………………………………………………..…………24

3.5 Розрахунок вартостi туру……………………………………………………27

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….…..28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...…..30

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………….33


ВСТУП

Ісландія - держава, що займає однойменний острів на північному заході Європи, більш ніж за тисячу кілометрів від Британських островів. Омивається Атлантичним океаном і входять в нього Норвезьким морем.

«Ісландія» означає «земля льоду» - хоч вона зовсім і не покрита льодами, але таку назву в серцях дав острову вікінг Флоки в кінці IX століття н.е., переживши дуже складну зимівлю, під час якої загинув весь його худобу, і побачивши дрефующіе льоди на північ від узбережжя.

Система цiноутворення є одним iз визначних факторiв конкурентоспроможностi пiдприємств сфери туризму, тому цьому питанню потрiбно придiляти особливу увагу у процесiї їхньої дiяльностi.

Туризм, з економiчної точки зору – це особливий вид споживання туристами матерiальних благ, послуг i товарiв, який видiляється в окрему галузь господарства, що забезпечує туриста всiм необхiдним: транспортними засобами, харчуванням, розмiщенням, культурно-побутовими послугами, розважальними заходами. На сьогоднiшнiй день туристична iндустрiя є однiєю з найбiльших високоприбуткових та високо розвинутих галузей свiтового господарства.

Дослідженням даного питання займалися: Костащук В.I., Верхоглядова В.I., Корiнєв В.Л, Голощапов Н.А., Герасименко В.В., Гладких Д.I., Слепов В.А., Уткiн Л.М., Кифяк В.Ф.

Метою виконання курсової роботи є закрiплення й розширення теоретичних знань та практичних навичок iз технологiї розрахунку вартостi турiв, системи цiноутворення в туризмi та вiдповiдних показникiв ефективностi. В данiй курсовiй роботi об’єктом дослiдження було обрано Iсландiю. Iсландiя – це куточок фантастики, який щорiчно приваблює до себе тисячi туристiв. Величнi вулкани, фонтани гейзерiв, мальовничi фiорди зi скелястими берегами, рiдкiснi види птахiв та багато iншого зачаровує туристiв. Туризм одна з найважливiших складових в економiцi Iсландiї.

...

Скачать:   txt (76.3 Kb)   pdf (824.4 Kb)   docx (659.8 Kb)  
Продолжить читать еще 22 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club