Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Права i свободи людиини i громадянина в Украiнi

Автор:   •  Май 11, 2022  •  Реферат  •  2,727 Слов (11 Страниц)  •  18 Просмотры

Страница 1 из 11

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Силабус навчальної дисципліни[pic 1]

___________________________________________________________________________

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Викладач: кандидат юридичних наук, доцент Ткалич Максим Олегович

Кафедра: цивільного права, V корпус, ауд. 108

E-mail: max202081@yahoo.com

Телефон: (061) 228-16-33

Інші засоби зв’язку: Moodle (форум курсу, приватні повідомлення)

Освітньо-наукова програма, рівень вищої освіти:

Право

Перший (бакалаврський)

Статус дисципліни:

Нормативна

Кредити ECTS

3

Навч. рік:

2020-21

Рік навчання

1

Тижні 

14

Кількість годин

90

Кількість змістових модулів - 4

Лекційні заняття – 14

Практичні заняття – 14

Самостійна робота – 62

Вид контролю:

Залік

Посилання на курс в Moodle

https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=6676

Консультації: особисті – вівторок, четвер, з 11:00 до 13:00, V корпус, ауд. 104; дистанційні – Zoom, Moodle, Viber за попередньою домовленістю

Запис на консультації: lawhelp777@ukr.net

ОПИС КУРСУ

Курс „Права і свободи людини і громадянина в Україні” є обов’язковим навчальним предметом для студентів 1 курсу. Він відіграє значну роль у формуванні світогляду особистості, формуванні її правової культури та несе в собі значний морально-виховний потенціал. Теорія прав людини - одна з тих наук, яка повинна допомогти молодим спеціалістам, громадянам України, усвідомити місце окремого індивіда в суспільстві, стати повноправним суб’єктом правових та політичних відносин.

Курс покликаний ознайомити студентів з сучасним інститутом прав людини, його основними складовими та їх характеристиками, ознайомити студентів з міжнародним, регіональним та вітчизняним законодавством в галузі прав людини; механізмами захисту прав людини на відповідних рівнях.

Мета вивчення дисципліни – надання знань, формування умінь та компетентностей для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом використання знань з прав і свобод людини і громадянина, формування у студентів відповідальності за особисті права та обов’язки, усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів, які покликані забезпечувати дотримання усіх прав і свобод особи у суспільстві загалом.

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами умінь і компетентностей шляхом: отримання знань з загальних понять права та прав і свобод; вивчення системи чинного законодавства та ознайомлення зі змістом основних нормативних актів, що входять до її складу; ознайомлення з офіційними та доктринальними коментарями законодавства, поглядами науковців та практиків; ознайомлення з практикою застосування норм, що регулюють положення про права та обов’язки особи; визначення недоліків та проблем, а також тенденцій та перспектив розвитку правового регулювання відносин, що складаються у сфері діяльності особи; підвищення рівень правової свідомості та правової культури студентів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У разі успішного завершення курсу здобувач зможе:

 • користуватися понятійним апаратом галузі;
 • орієнтуватися в системі нормативних актів, що регулюють права і свободи, правильно їх тлумачити та застосовувати;
 • коментувати нормативні положення галузі, спираючись на теоретичні знання;
 • давати кваліфікацію казусам, правову оцінку діям суб’єктів правовідносин, прогнозувати розвиток ситуації;
 • працювати самостійно або в групі, отримати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та наукову доброчесність;
 • діяти соціально відповідально на основі етичних міркувань;
 • нести відповідальність за власні судження та результати власних діянь;
 • здійснювати моніторинг та аналіз наукових джерел інформації та фахової літератури.
 • застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях,, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ

Лекції, презентації до них,, методичні рекомендації до самостійної роботи розміщені на платформі Moodle:

https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=6676

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

Поточний контроль передбачає такі теоретичні завдання (max 60 балів):

 • Усне опитування і коротке тестування на практичному занятті (max 5 балів).
 • 2 Контрольні роботи за пройденим матеріалом (max 15 балів).
 • Розв’язання кейсових практичних завдань (max 5 балів).
 • Публічний виступ з актуального питання або для захисту реферату (max 5 балів).

Підсумкові контрольні заходи (max 40 балів):

Усна відповідь на заліку (max 20 балів) передбачає розгорнуте висвітлення двох питань: теоретичного (max 10 балів) й практичного (max 10 балів). Перелік питань див. на сторінці курсу у Moodle: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/17841/mod_resource/content

...

Скачать:   txt (40.3 Kb)   pdf (310.9 Kb)   docx (350 Kb)  
Продолжить читать еще 10 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club