Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Облік розрахунків з бюджетом рефераты и научные статьи

Поиск

322 Облік розрахунків з бюджетом Бесплатные рефераты: 1 - 25

Перейти на страницу
 • Облік розрахунків з оплати праці

  Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Фінансовий облік» на тему «Облік розрахунків з оплати праці» Реєстраційний № _____ Здано “___” ___________ 20__ р. Виконала Студентка 3 курсу групи ОА-42а Темченко Ірина Олександрівна Перевірила доцент, к. е. н., Бурденко Ірина Миколаївна СУМИ 2017 ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ 7 1.1 Поняття, сутність, види та

  Рейтинг:
  Размер документа: 15,179 Слов / 61 Страниц
  Отправлено: Апрель 1, 2018 Автор: Vladik Savchenko
 • Облік розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві

  Облік розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НУБІП УКРАЇНИ Циклова комісія економічних дисциплін К У Р С О В А Р О Б О Т А на тему: «Облік розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві» Студента (ки) ____ курсу _____групи напряму підготовки 5.030509 Облік і аудит спеціальності 5.03050901 Бухгалтерський облік _________________________________________ (прізвище та ініціали) Керівник: ________________________________ (прізвище та ініціали) Допущено до захисту з рейтингом __________________________________ бали(ів)

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,514 Слов / 43 Страниц
  Отправлено: Июнь 11, 2018 Автор: vita-melnuk
 • Документальне оформлення та облік розрахунків з покупцями, замовниками та дебіторами

  Документальне оформлення та облік розрахунків з покупцями, замовниками та дебіторами

  ВСТУП У процесі господарської діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання, які виникають внаслідок кругообігу господарських засобів і називаються розрахунками. Вони опосередковують розподіл та перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки. У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг. У зв’язку з цим у нього виникає дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість визначається як сума

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,493 Слов / 42 Страниц
  Отправлено: Июнь 17, 2018 Автор: petro99
 • Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами

  Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами

  ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………4-5ст. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з підзвітними особами .6-11ст. 1.1. Економічний зміст, мета та завдання розрахунків з підзвітними особами…….. 6-9ст. 1.2. Нормативно-правове регулювання розрахунків з підзвітними особами. …………………………………………………………………9-11ст. РОЗДІЛ 2. Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами 11-39ст. 2.1. Організаційно-економічна характеристика «Хмельницького будівельно- виробничого підприємства облспоживспілки» 11-18ст. 2.2. Документальне оформлення розрахунків з підзвітними особами у «Хмельницькому БВП ОСС» 19-26ст. 2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами «Хмельницького БВП ОСС» 26-33ст. 2.4.

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,295 Слов / 30 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 19, 2018 Автор: lion25
 • Облік розрахунків з покупцями та замовниками

  Облік розрахунків з покупцями та замовниками

  ЗМICТ ВCТУП РОЗДIЛ I. ТEОРEТИЧНI ЗACAДИ ОБЛIКУ РОЗРAХУНКIВ З ПОКУПЦЯМИ ТA ЗAМОВНИКAМИ ТA ЇХ НОРМAТИВНО-ПРAВОВE РEГУЛЮВAННЯ 1.1. Cутнicть, знaчeння, фᴏрмᴎ рᴏзрaхункiв з пᴏкупцямᴎ тa зaмᴏвнᴎкaми 1.2. Нᴏрмaтᴎвнᴏ-прaвᴏвe рeгулювaння рᴏзрaхункiв з пᴏкупцямᴎ тa зaмᴏвнᴎкaмᴎ 1.3. Оргaнiзaцiйнᴏ - eкᴏнᴏмiчнi ᴏcᴏблᴎвᴏcтi дiяльнᴏcтi пiдпрᴎємcтвa тa їх вплᴎв нa пᴏбудᴏву ᴏблiку рᴏзрaхункiв з пᴏкупцямᴎ тa зaмᴏвнᴎкaмᴎ РОЗДIЛ II. ОРГAНIЗAЦIЯ I МEТОДИКA ОБЛIКУ РОЗРAХУНКIВ З ПОКУПЦЯМИ ТA ЗAМОВНИКAМИ ТA ЙОГО УДОCКОНAЛEННЯ 2.1. Оргaнiзaцiя пeрвᴎннᴏгᴏ ᴏблiку рᴏзрaхункiв з пᴏкупцямᴎ тa зaмᴏвнᴎкaмᴎ 2.2.

  Рейтинг:
  Размер документа: 19,838 Слов / 80 Страниц
  Отправлено: Март 12, 2019 Автор: Julia331986
 • Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків з підзвітними особами

  Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків з підзвітними особами

  Кафедра бухгалтерського обліку КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Фінансовий облік» на тему: «Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків з підзвітними особами» 2018 р. АНОТАЦІЯ У куровій роботі було розглянуто облік розрахунків з підзвітними ообами. Доліджено теоретичні засади та практику з даного питання на прикладі ТОВ «Кондитерька фабрика»Меркурій». Надано коротку економічну характеритику підприємству та запропоновано шляхи покращення обліку розрахунків з підзвітними особами. Ключові слова: підзвітна ооба, відрядження, авансовий звіт, облік розрахунків з підзвітними особами. Зміст Вступ

  Рейтинг:
  Размер документа: 13,235 Слов / 53 Страниц
  Отправлено: Апрель 4, 2019 Автор: siroshtanal
 • Організація обліку розрахунків з підзвітними особами

  Організація обліку розрахунків з підзвітними особами

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ КУРСОВА РОБОТА з ___________________________________________________________ (назва дисципліни) на тему:_____________________________________________________ ____________________________________________________________ Студентки _____ курсу ______ групи напряму підготовки________________ спеціальності_____________________ _________________________________ Керівник________________________ ________________________________ (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) Національна шкала ________________ Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _____ Члени комісії ________________ ____________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ ____________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ _____________ (підпис) (прізвище та ініціали КИЇВ ________рік ЗМІСТ Вступ ………………………………………………………………………………………3 1. Сутність та

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,645 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Май 28, 2019 Автор: levik199876
 • Теоретико-організаційні основи, методика й практика бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці та її оплати по КПКШП

  Теоретико-організаційні основи, методика й практика бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці та її оплати по КПКШП

  ЗМІСТ ________________ ВСТУП Актуальність теми. Розбудова ринкової економіки країни й усі пов’язані з цим трансформаційні процеси мають здійснюватися в інтересах людини для підвищення якості її життя. Не зменшуючи значення інших соціально-економічних явищ, що входять до складу соціально-трудових відносин, найбільш проблематичними у регулюванні є ті, які пов’язані з організацією, ефективністю та оплатою праці. Оплата праці – найсуперечливіша категорія в системі умов праці, оскільки саме в ній відбиваються різнобічні інтереси сторін суспільно-трудових відносин, усі їхні досягнення й

  Рейтинг:
  Размер документа: 13,382 Слов / 54 Страниц
  Отправлено: Февраль 14, 2020 Автор: Алла Руман
 • Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту розрахунків підприємства з податку на прибуток

  Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту розрахунків підприємства з податку на прибуток

  ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту розрахунків підприємства з податку на прибуток 1.1. Економічна сутність податку на прибуток підприємств 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і аудиту розрахунків з податку на прибуток 1.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Промислове будівництво» Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ І СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ З ПОДАКУ НА ПРИБУТОК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 2.1. Організація

  Рейтинг:
  Размер документа: 21,852 Слов / 88 Страниц
  Отправлено: Апрель 15, 2019 Автор: Ульяна Колісніченко
 • Облік внутрішніх розрахунків у корпораціях

  Облік внутрішніх розрахунків у корпораціях

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра обліку та аналізу КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Облік і звітність в корпораціях” № залікової книжки - 1805196 Варіант № 7 Виконала: ст. гр. ОПАГ-13 Домінік О.А. Перевірила: доц., Лемішовська О. С. Львів – 2018 ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 4 1.1. Облік внутрішніх розрахунків у корпораціях 4 1.2. Підприємства корпоративного типу у національному законодавстві та стандартах бухгалтерського обліку 6 1.3.

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,457 Слов / 18 Страниц
  Отправлено: Май 11, 2019 Автор: Dominika_1997
 • Формування рекламного бюджету підприємства

  Формування рекламного бюджету підприємства

  Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра маркетингу та реклами КУРСОВА РОБОТА з «Медіапланування» «Формування рекламного бюджету підприємства» (за матеріалами ПП Фірма «Альвіна», с. Мала Лепетиха Херсонської області) студентки 4 курсу 9 групи спеціалізації «Реклама і зв’язки з громадськістю» Шолохової А. А. Керівник: Доцент кафедри маркетингу та реклами Голік О. В. Національна шкала ___________________________ Кількість балів:_________Оцінка: ЄКТС _________ Члени комісії ________ ______________________ Члени комісі ї (підпис) (прізвище та ініціали) Члени комісії ________

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,889 Слов / 40 Страниц
  Отправлено: Январь 2, 2018 Автор: Nastya Sholohowa
 • Облік і контроль за центрами відповідальності

  Облік і контроль за центрами відповідальності

  Міністерство освіти і науки України Українська академія банківської справи Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Управлінський облік» на тему: «Облік і контроль за центрами відповідальності» Виконала: Студентка 4 курсу Групи ОА - 22 Ткаченко ТетянаВолодимирівна Перевірила: К.е.н., доц.. Пластун О.Л. Суми – 2015 ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………… Розділ 1. Теоретичні основи обліку і контролю за центрами відповідальності...................................................…………………………… 1. Концепція організації обліку та оцінки діяльності центрів відповідальності …………………………………………………………….. 2. Типи центрів відповідальності…………………………..………….. 3. Сучасні моделі

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,544 Слов / 39 Страниц
  Отправлено: Январь 2, 2018 Автор: Таня Ткаченко
 • Обліку касових операцій

  Обліку касових операцій

  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Кафедра фінансів КУРСОВА РОБОТА з ___________________________________________________________ (назва дисципліни) на тему_____________________________________________________ ____________________________________________________________ Виконавець студент групи _______ напряму підготовки__________________ спеціальності_______________________ ___________________________ (ініціали та прізвище) Керівник ___________________________ (науковий ступінь,вчене звання,посада) ___________________________ ( ініціали та прізвище) Оцінка за національною шкалою:_____________ Кількість балів: __________ОцінкаECTS: _____ Члени комісії ________________ ___________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) ______________ __________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) _______________ __________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) Харків 2015 рік ЗАВДАННЯ до курсової

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,990 Слов / 52 Страниц
  Отправлено: Январь 5, 2018 Автор: Евгения Касьян
 • Практика формування та обліку залучених банківських

  Практика формування та обліку залучених банківських

  ________________ ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування залучених банківських ресурсів……………………………………………………………………………….5 1.1.Банківські ресурси, їх види і класифікація………………………….......5 1.2.Нормативно-правове забезпечення формування та обліку залучених банківських ресурсів…………………………………………………...........10 1.3. Оцінка ефективності використання залучених ресурсів банку……...12 РОЗДІЛ 2. Практика формування та обліку залучених банківських ресурсів……………………………………………………………………………16 2.1. Характеристика залучених і запозичених банківських ресурсів та правила відображення в обліку……………………………………………………16 2.2. Аналіз структури і динаміки залучених ресурсів банку……………...24 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення формування і використання залучених банківських ресурсів……………………………………………………………….28 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…..……………………………….34

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,617 Слов / 7 Страниц
  Отправлено: Январь 11, 2018 Автор: kuking
 • Анализ государственного бюджета РФ

  Анализ государственного бюджета РФ

  Содержание стр. Введение 4 Глава I. Государственный бюджет: понятие и его роль в экономике 7 1. Социально-экономическая сущность и структура государственного бюджета 7 1.2 Функции государственного бюджета в современной экономике 14 1.3 Проблема сбалансированности и механизмы регулирования структуры государственного бюджета 16 Глава II. Анализ государственного бюджета РФ 22 2.1 Структура и динамика государственного бюджета РФ 22 2.2 Состояние и специфика бюджета переходной экономики России 29 2.3 Пути совершенствования государственного бюджета РФ 31 Заключение 34 Список

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,616 Слов / 27 Страниц
  Отправлено: Январь 20, 2018 Автор: Elenna
 • Доходы государственного бюджета и пути их роста

  Доходы государственного бюджета и пути их роста

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» КАФЕДРА ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: Теория финансов на тему: Доходы государственного бюджета и пути их роста Студент А.О.Вольская ФФБД, 4курс, РФМ (подпись) (дата) Руководитель (подпись) (оценка) (дата) МИНСК 2009 Реферат Курсовая работа содержит 40 с., 1 таблица, 4 формулы, 10 источников. Ключевые слова: доходы бюджета, налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления, республиканские доходы, регулирующие доходы, налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на

  Рейтинг:
  Размер документа: 14,117 Слов / 57 Страниц
  Отправлено: Январь 30, 2018 Автор: Dima742
 • Государственный бюджет

  Государственный бюджет

  ВОПРОС 1 Со второй половины IX в. в племенах кривичей, дреговичей и радимичей наблюдалась государственно-общественная организация. Наряду с сохранившимися племенными образованиями созда-иплись разноплеменные политические союзы людей, сплачиваемых близким соседством и общностью интересов. Так возникали волости-княжества. Самыми большими считались Полоцкая, Смо- I ленская и Туровская волости. В IX в. белорусские княжества не представляли собой единого государства, но каждое из них являлось государственным объединением. В волости устанавливалась исполнительно-законодательная власть. Законодательным органом было вече (народное собрание), которое регулировало

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,251 Слов / 10 Страниц
  Отправлено: Февраль 7, 2018 Автор: Nekaterina
 • Бюджет города Алматы за 2015-2017 года

  Бюджет города Алматы за 2015-2017 года

  МИНИСТРЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. аль-ФАРАБИ Факультет Высшая школа экономики и бизнеса Специальность Финансы СРС На тему: Бюджет города Алматы за 2015-2017 года. Выполнила: Муратова Аделя Специальность: логистика 2 курс, р.о Проверила: Мустафина А.К. Алматы, 2018 г. Доходы госбюджета РК за 2015-2017 г. В состав бюджетной системы Республики Казахстан входят: республиканский, областной бюджеты и бюджеты городов республиканского назначения, столицы и бюджеты районов. Госбюджет Республики Казахстан формируется за счет налоговых платежей,

  Рейтинг:
  Размер документа: 756 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Февраль 18, 2018 Автор: adelya777
 • Облік касових операцій

  Облік касових операцій

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ КУРСОВА РОБОТА на тему: «Облік касових операцій» З дисципліни: Фінансовий облік Студентки 3 курсу Групи БОА-14 Напряму підготовки Облік і аудит Спеціальності 6.030509 Облік і аудит Якименко А.І. Керівник доц. Хаустова Є.Б. Національна шкала:______ Кількість балів:______ Оцінка: ECTS______ Члени комісії _______________ __________________ ---------------------------- _____________________ КИЇВ 2017 рік ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………...3 РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 1. Поняття про касові операції…..............................................................5 2. Ведення касових книг,

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,091 Слов / 33 Страниц
  Отправлено: Февраль 22, 2018 Автор: anna_bakay
 • Облік касових операцій

  Облік касових операцій

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ КУРСОВА РОБОТА на тему: «Облік касових операцій» З дисципліни: Фінансовий облік Студентки 3 курсу Групи БОА-14 Напряму підготовки Облік і аудит Спеціальності 6.030509 Облік і аудит Якименко А.І. Керівник доц. Хаустова Є.Б. Національна шкала:______ Кількість балів:______ Оцінка: ECTS______ Члени комісії _______________ __________________ ---------------------------- _____________________ КИЇВ 2017 рік ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………...3 РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 1. Поняття про касові операції…..............................................................5 2. Ведення касових книг,

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,091 Слов / 33 Страниц
  Отправлено: Февраль 23, 2018 Автор: anna_bakay
 • Учет расчетов с бюджетом

  Учет расчетов с бюджетом

  УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ Курсовой(ая) проект (работа) Минск 2017 Реферат Пояснительная записка: 48 с., 5 рис., 18 табл., 23 источника, 10 прил. НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ), РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ, НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ), БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА. Целью курсовой работы) является – изучение учета расчетов с бюджетом на примере типового промышленного предприятия. Изучены теоретические аспекты учета расчетов с бюджетом, его нормативное правовое регулирование, особенности налогообложения в международной практике, проблемы и особенности

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,743 Слов / 51 Страниц
  Отправлено: Февраль 26, 2018 Автор: sasa222
 • Методики ведення обліку витрат підприємства пов’язаних із реалізацією продукції

  Методики ведення обліку витрат підприємства пов’язаних із реалізацією продукції

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ОБЛІКУ ВИТРАТ ПОВ’ЯЗАНИХ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ 5 РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ ВИТРАТ ПОВ’ЯЗАНИХ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ У ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТАХ ПІДПРИЄМСТВА 10 2.1 Поняття про витрати виробництва і собівартість продукції. Склад витрат, що включаються в собівартість продукції 10 2.2 Класифікація витрат за економічними елементами 13 2.3 Нормативне регулювання витрат пов’язаних з реалізацією продукції 16 РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ВИТРАТ ПОВ’ЯЗАНИХ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ В РОЗРІЗІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ПІДПРИЄМСТВА

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,415 Слов / 30 Страниц
  Отправлено: Февраль 26, 2018 Автор: Анна Іванівна
 • Калькуляція та облік

  Калькуляція та облік

  ЗМІСТ Вступ 1.Технологічна частина 1.1 Товарознавча характеристика 1.2 Організація робочого місця 1.3 Обладнання ПМХ 1.4 Технологія приготування страви 2. Охорона праці 3. Калькуляція та облік 3.1 Розрахунок продажної ціни 3.2 Порядок складання денного збірного листа 3.3 Розрахунок сировини для приготування страви Корисні поради Список використаних джерел ВСТУП Громадське харчування в нашій державі велика галузь народного господарства, що організовує підприємства випуску, реалізації та споживання продукції, їжа є основою життя людини, джерелом енергії, без якої життя неможливе.

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,971 Слов / 36 Страниц
  Отправлено: Март 2, 2018 Автор: 2903ronni
 • Плановые преемственные бюджеты

  Плановые преемственные бюджеты

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….3 1. Плановые преемственные бюджеты…………..…………………..4 1. Понятие и предназначение плановых преемственных бюджетов...........................................................................................................4 2. Механизм составления……………………………….….…………6 1. Сравнение методов бюджетирования: «от достигнутого» и «с нуля»……………………………………………….……………………………..7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….11 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………….12 ВВЕДЕНИЕ Стремление работать с максимальной экономической отдачей заставляет сегодня многие компании реформировать как свою внутреннюю организационную структуру, так и методы управления бизнесом, одним из которых является бюджетирование. Бюджетирование позволяет согласовать деятельность подразделений внутри компании и подчинить её общей стратегической цели. Бюджеты охватывают все стороны хозяйственной деятельности и

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,065 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Март 5, 2018 Автор: rinat
 • Господарський облік в системі управління суспільством

  Господарський облік в системі управління суспільством

  ЗМІСТ: Вступ …………………………………………………………………………... 3 1. Поняття господарського обліку …………………………………………… 5 2. Види господарського обліку та нормативно-правова база їх регулювання …………………………………………………………………... 11 3. Господарський облік діяльності суб’єктів в сучасних умовах економічних та соціальних реформ …………………………………………. 20 4. Окремі аспекти удосконалення системи господарського обліку в Україні …………………………………………………………………………. 28 Висновки ………………………………………………………………………. 31 Список використаних джерел ………………………………………………... 34 Вступ У бухгалтерському обліку, як і в будь-якій іншій галузі науки, значна увага приділяється понятійному апарату. Зокрема, у науковій та навчальній

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,764 Слов / 32 Страниц
  Отправлено: Март 9, 2018 Автор: 2105011997

Перейти на страницу