Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Шпаргалка по "Экономике"

Автор:   •  Январь 23, 2023  •  Шпаргалка  •  36,077 Слов (145 Страниц)  •  10 Просмотры

Страница 1 из 145

1. Економічна система. Типізація економічних систем.

Економічна система – це спосіб організації національної економіки, впорядкована система зв’язків між виробниками і споживачами товарів і послуг, яка характеризується організованістю її структурних елементів (галузей, господарських суб’єктів та людей). Економічна система має складну структуру, яка формується багатьма чинниками: панівними цінностями, політичним ладом,системою права та екологічним компонентами, економічним механізмом (регулятором поведінки господарських суб’єктів). Суттєвий вплив на економічну систему мають і так звані „неформальні інститути”: традиції, звичаї, господарська етика, історична пам’ять – менталітет народу, а також географічне середовище, глобалізаційні процеси.

Виділяють такі основні моделі економічних систем:

− ринкова економіка;

− командно-адміністративна економіка;

− змішана економіка;

− традиційна система.

Ринкова економіка.

Це така економічна система, яка ґрунтується на приватній власності та ціновому механізмі розв’язання основних проблем економічної організації, її характеризують багато інститутів (принципів), що визначають, як організувати виробництво, які товари і послуги виробляти, а також як вони мають бути розподілені.

Командно-адміністративна економіка. таку форму товарного виробництва, що базується на державній власності на матеріальні ресурси і продукти, а координатором поведінки господарських суб’єктів щодо питань виробництва, розподілу та споживання продукції є центральні державні планові органи.

Змішана економіка. мають такі загальні риси:

−існування колективного, приватного і державного господарства, які доповнюють одне одного;

− соціальна орієнтація економіки, підвищення життєвого рівня людей;

− демократична форма управління, що спроможна забезпечити економічні політичні та духовні гарантії для найбільш повної реалізації потенціалу кожної людини;

− висока ефективність економіки та екологічна безпека;

− економіка країни відкрита, прагне виходу на світовий ринок, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Традиційна економіка

До основних ознак традиційної економічної системи можна віднести:

1) продукт виробляється для потреб самого виробника;

2) економічний суверенітет виробника необмежений зовнішніми умовами (ринковим або іншим механізмом);

3) природною формою багатства є натуральний продукт – матеріальні блага, що безпосередньо задовольняють потреби людей.

Критеріями оцінки функціонування різних типів економічних систем є: економічне зростання; − ефективність виробництва; − розподіл доходів у суспільстві; − стабільність (рівень інфляції та безробіття); − перешкоди для розвитку; − здатність забезпечити матеріальну основу суверенітету країни

2. Внесок українських вчених-економістів у розвиток світової економічної науки:

До українських прихильників меркантилізму належали гетьман Богдан Хмельницький (1595-1657) та Іван Мазепа, які велику увагу приділяли зовнішній торгівлі та різним галузям сільськогосподарського підприємництва (млинарство, ґуральництво та інші). До прихильників меркантилізму можна зарахувати і українця Теофана Прокоповича (1677-1736), який позитивно ставився до промислово- купецького шляху розвитку держави, до розвитку науки, ремесел, мистецтв (людина має бути корисною державі). Т.Прокопович прихильно ставився до нагромадження багатства, проте засуджував аморальні способи збагачення. Крім

 

 того, він запропонував облікувати та підрахувати все матеріальне багатство, що зумовить раціоналізацію економіки.

Оригінальним виразником фізіократичної думки був Василь Каразин, який національне господарство ототожнював із домоводством. У домоводстві пріоритетне значення відводив управлінню, нагляду, поділу праці та знанням, без яких національна економіка занепадає. Важливого значення вчений надавав відкриттям і винаходам, зокрема, він дійшов висновку, що експорт сировини та імпорт готових виробів з неї призводить до господарської неефективності.

...

Скачать:   txt (544 Kb)   pdf (1.1 Mb)   docx (738.5 Kb)  
Продолжить читать еще 144 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club