Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Банківські ризики: причини виникнення, види, методи управління

Автор:   •  Февраль 17, 2021  •  Статья  •  1,559 Слов (7 Страниц)  •  4 Просмотры

Страница 1 из 7

Банківські ризики: причини виникнення, види, методи управління

УДК 330.131.7 Кальченко Б.Р.

Студентка 2 курсу

фінансового факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. В статті розкрито сутність банківського ризику, досліджено основні причини виникнення банківського ризику у сучасній банківській системі, розглянуто види банківського ризику та основні методи управління ризиками сучасного банку.

Ключові слова: ризик, банківський ризик, види банківського ризику, управління ризиками, моніторинг ризику, контроль ризику.

Аннотация. В статье раскрыта сущность банковского риска, исследованы основные причины возникновения банковского риска в современной банковской системе, рассмотрена классификация банковского риска и основные методы управления рисками современного банка.

Ключевые слова: риск, банковский риск, классификация банковских рисков, управление рисками, мониторинг риска, контроль риска.

Abstract. The article describes the essence of banking risk, investigates the main causes of banking risk in the modern banking system, examines the classification of banking risk and basic methods of risk management of the modern bank.

Keywords: risk, banking risk, classification of banking risks, management of risks, risk monitoring, risk control.

Банки при здійсненні своєї діяльності націлені на отримання максимального прибутку. Однак слід мати на увазі, що практично будь-яка операція, яка проводиться банком супроводжується ризиком зазнати збитків. Чим вище очікуваний прибуток, тим вище ризик.

Дослідженням сутності та видів банківських ризиків займалося багато українських та іноземних вчених, серед яких слід відзначити: Т.А. Васильєва, І.І. Воробець, С.М. Козьменко та інші [1 - 2]. Методичні рекомендації щодо методів управління банківськими ризиками розробляли: О.О. Карась, І. В. Краснова, Л. О. Примостка, І.В. Рішняк та інші [3 - 5].

Метою статті є дослідження сутності та причин виникнення банківських ризиків, а також обґрунтування методів управління та виявлення напрямків управлінського впливу на них.

Багато вітчизняних та іноземних економістів пов'язують поняття ризику з небезпекою потенційно можливих втрат ресурсів, нестачі доходів, додаткових витрат тощо. Вони розглядають ризик як небажане, негативне явище, якого слід уникати або мінімізувати [2 – 4,6].

Банківський ризик - кількісно оцінена ймовірність невідповідності обсягових, просторових та часових параметрів фінансових потоків банку очікуваним; яка формується у результаті цілеспрямованої дії або бездіяльності зацікавлених суб’єктів економічних відносин, що відбивається на зміні його фінансового стану та динаміки розвитку [6].

Аналізуючи банківські ризики, важливо враховувати: кризовий стан економіки перехідного періоду, що виражається не тільки падінням виробництва, фінансовою нестійкістю багатьох організацій, але і знищенням ряду господарських зв'язків, нестійкість політичного становища, відсутність або недосконалість деяких основних законодавчих актів, невідповідність між правовою базою і реально існуючою ситуацією, інфляцію та інше [1].

Рівень ризиковості банківської системи та її елементів є результатом діяльності або бездіяльності власників та керівництва банківських установ. У той же час регулятивна діяльність Національного банку України, на який покладено виконання таких функцій як банківське регулювання та нагляд, встановлення для банків правил проведення банківських операцій є досить важливою концепцією.

Причини виникнення банківських ризиків, обумовлені ​​безліччю різноманітних факторів, які можна поділити на зовнішні і внутрішні.

Зовнішні фактори банківських ризиків - це потенційно загрозливі події в зовнішньому середовищі, які є незалежними від

...

Доступно только на Essays.club