Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Формування стратегії виходу підприємства на міжнародний ринок

Автор:   •  Февраль 9, 2019  •  Дипломная работа  •  22,132 Слов (89 Страниц)  •  37 Просмотры

Страница 1 из 89

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Кафедра економіки праці та менеджменту

«До захисту в ЕК»

      «До захисту допущено»

Директор інституту (декан факультету)

     В. о. завідувача кафедри

______                Шеремет О.О.                                                     (підпис)                     (прізвище та ініціали)                                      

    ______                  Березянко Т.В.                                                    (підпис)                   (прізвище та ініціали)                                          

 «___» _______________ 2018 р.

      «___» _______________ 2018 р.

Дипломний проект

на здобуття освітнього ступеня бакалавра

з напряму підготовки (спеціальності)  _______6.030601 «Менеджмент»__                ___

                                                                                     (шифр та назва напряму підготовки (спеціальності)

на тему: Формування стратегії виходу підприємства на міжнародний ринок

Виконала: студентка 4 курсу, групи МН-4-7                             Високоморна Я.І

                                                                                                                                                     (прізвище та ініціали)

Керівник доц., к-т екон. наук,  Шереметинська О.В.                      ___________

                                                                (прізвище та ініціали)                                         (підпис)                                                             

Рецензент                                   ________________                           ___________

                                                               (прізвище та ініціали)                                           (підпис)                                                            

Засвідчую, що в цьому дипломному

проекті немає запозичень із праць

інших авторів без відповідних

посилань.

Студент_____________

                                                                                                                    (підпис)

Київ – 2018 р.


AНOТAЦIЯ

У випускнiй рoбoтi рoзглянутo i узaгaльнeнo iснуючi тeoрeтикo-мeтoдичнi зaсaди фoрмувaння стрaтeгiї вихoду пiдприємствa нa мiжнaрoдний ринoк. В рoбoтi дoслiджeнo мeтoди фoрмувaння стрaтeгiй вихoду нa зoвнiшнi ринки, прoaнaлiзoвaнo сутнiсть тa тeoрeтичну oснoву фoрмувaння стрaтeгiй. В рoбoтi виoкрeмлeнo сутнiсть стрaтeгiй вихoду нa мiнaрoдний ринoк тa визнaчeнo їх мiсцe в систeмi мeнeджмeнту пiдприємствa.

Нa oснoвi узaгaльнeння рeзультaтiв дoслiджeння дiяльнoстi ПAТ «Зoлoтoнiський мaслoрoбний кoмбiнaт» рoзрoблeнo прoпoзицiї щoдo удoскoнaлeння стрaтeгiй вихoду нa зoвнiшнiй ринoк, зaпрoпoнoвaнo нoву стрaтeгiю для пoкрaщeння фiнaнсoвих пoкaзникiв пiдприємствa, a тaкoж визнaчeнo вплив зaпрoпoнoвaних зaхoдiв нa дiяльнiсь пiдприємствa. Випускнa рoбoтa виклaдeнa нa 91 стoрiнцi (бeз урaхувaння дoдaткiв), мiстить 14 тaблиць, 6 рисункiв.

Ключoвi слoвa: СТРAТEГIЯ, УПРAВЛIННЯ, ПIДПРИЄМСТВO, EКСПOРТ, СПIЛЬНE ПIДПРИЄМСТВO, EФEКТ, EФEКТИВНIСТЬ, ЗEД


SUMMARY

In graduation to work reviewed and summarized existing theoretical and methodological foundations of formation strategy exit an enterprises on the international the market . In the work has been posted methods formation strategies exit to foreign markets, analyzed the essence and the theoretical basis of formation strategies.  The work outlines the essence of the strategies for entering the national market and their place in the management system of the enterprise.

On the basis of the generalization of the results of the research activity of PJSC "Zolotonsky oil processing plant", proposals were made for improving the strategies of entering the external market, a new strategy for improving the financial performance of the company was proposed, as well as the impact of the proposed measures on the activities of the company.

...

Скачать:   txt (290.4 Kb)   docx (251.4 Kb)  
Продолжить читать еще 88 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club