Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Лекцiй з "Організація обліку"

Автор:   •  Май 20, 2020  •  Курс лекций  •  10,055 Слов (41 Страниц)  •  5 Просмотры

Страница 1 из 41

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ И НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ [pic 1]

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

[pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7]

Масленніков Євген Іванович

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«Організація обліку

Одесса ОНПУ – 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Одеський національний політехнічний університет

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

К.е.н., доц. Масленніков Є.І.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«Організація обліку

для студентів денної та заочної форми навчання

Спеціальності – 7.03050901, 8.03050901 – Облік і аудит

V курсу IХ семестру

Розглянуто та затверджено на засіданні

кафедри обліку, аналізу і аудиту

Протокол № ________ від___________2012 р.

        Одеса ОНПУ – 2012


Конспект лекцій з дисципліни "Організація обліку" для студентів, які навчаються за навчальним планом: спеціаліста, магістра - спеціальність 7.03050901, 8.003050901  - "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання / Укл. Є.І. Масленніков. Одеса: ОНПУ, 2012. - 51 с.

        Укладач:  доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, кандидат економічних наук, доцент Є.І. Масленніков

 

        Рецензенти:

        Валуєв Борис Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, статистику і аудиту Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;

        Кусик Наталія Львівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

ЗМІСТ

ЛЕКЦІЯ 1.        5

ЛЕКЦІЯ 2.        16

ЛЕКЦІЯ 3.        28

ЛЕКЦІЯ 4.        44

Зміст дисципліни

Розподіл часу між змістовими модулями та видами аудиторного навантаження / СРС за семестрами зведений в таблицю

Найменування змістових модулів

Лекції

Практичні заняття

9 семестр

Семестровий модуль 1 . Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

1.1.Загальні положення організації бухгалтерського обліку. 

2/2

0,5 /2

1.2. Організація роботи облікового апарату.

2/2

0,5/2

1.3. Організація діловодства та документування господарських операцій на підприємстві.

2/2

0,5/2

1.4. Організація облікової політики підприємства.

2/2

0,5/2

1.5. Організація обліку власного капіталу.

2/2

 0,5/2

1.6. Організація обліку необоротних активів.

2/2

0,5/2

1.7. Організація обліку запасів.

2/2

1/2

1.8. Організація обліку коштів, розрахунків та інших активів

2/2

1/2

1.9. Організація обліку праці та її оплати

2/2

1/2

Модульна контрольна робота

2/

Загальний обсяг першого модулю

18/18

8/18

Семестровий модуль 2 . Організація управлінського, податкового та статистичного обліку

2.1.Організація обліку зобов’язань.

2/2

1/2

2.2. Організація обліку витрат, доходів і результатів діяльності підприємства.

2/2

1/2

2.3.Організація складання та подання фінансової звітності

2/2

1/2

2.4. Організація складання та подання податкової звітності

2/2

1/2

2.5. Організація складання та подання статистичної звітності

2/2

1/2

2.6.Організація управлінського обліку

2/2

1 /2

2.7. Організація системи контролю і аналізу

2/2

1/2

2.8. Організація автоматизації облікового процесу

2/2

1/2

2.9. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку

2/2

 /2

Модульна контрольна робота

2/

Загальний обсяг другого модулю

18/18

10/18

Всього

36/36

18/36

...

Скачать:   txt (139.6 Kb)   pdf (434.1 Kb)   docx (150.1 Kb)  
Продолжить читать еще 40 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club