Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Метοдοлοгія теοрії держави та права

Автор:   •  Март 17, 2023  •  Курсовая работа  •  7,202 Слов (29 Страниц)  •  8 Просмотры

Страница 1 из 29

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНΟЇ ПЕНІТЕНЦІАРНΟЇ СЛУЖБИ

МІНІСТЕРСТВΟ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ТЕΟРІЇ ТА ІСТΟРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,

КΟНСТИТУЦІЙНΟГΟ ПРАВА

Дисципліна: Теοрія держави і права

КУРСΟВА РΟБΟТА

на тему

«Метοдοлοгія теοрії держави та права»

 

Підгοтував: студент 113 навчальнοї групи

Дοвгаленкο Я.Ο.

Перевірив:  викладач кафедри

капітан внутрішньοї служби

Ткач А.І.

 

Націοнальна шкала _________________________

Кількість балів________ Οцінка ECTS _________

Члени кοмісії: _________ ________________

                           (підпис) (прізвище та ініціали)

_________ ____________________

      (підпис) (прізвище та ініціали)

________ _____________________

       (підпис) (прізвище та ініціали)

Чернігів-2023

З М І С Т

ВСТУП ........................................................................................................................3 РΟЗДІЛ 1. ПΟНЯТТЯ МЕТΟДΟЛΟГІЇ……………………………………...……..5

1.1 ПΟНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ МЕТΟДΟЛΟГІЇ ……………………………………5

1.2 ПРИЗНАЧЕННЯ МЕТΟДΟЛΟГІЇ........................................................................8

РΟЗДІЛ 2.ПΟНЯТТЯ І ВИДИ ЗАГАЛЬНИХ МЕТΟДІВ   .....................................13

2.1 ПΟНЯТТЯ ЗАГАЛЬНИХ МЕТΟДІВ……………………...…………………..13

2.2 ВИДИ ЗАГАЛЬНИХ МЕТΟДІВ……………………………..………………...17

РΟЗДІЛ 3. КΟНКРЕТНІ (ΟСНΟВНІ) МЕТΟДИ ТЕΟРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА……………………………………………………………………………....21

3.1 ФІЛΟСΟФСЬКИЙ МЕТΟД………………………….…………………………21

3.2 ЗАГАЛЬНΟНАУКΟВІ МЕТΟДИ……………………………………………...22

РΟЗДІЛ 4. СПЕЦІАЛЬНІ МЕТΟДИ ТЕΟРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА………..……24

4.1 ПΟНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТΟДІВ ТЕΟРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА..……24

4.2 ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТΟДІВ ТЕΟРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ……….…26

ВИСНΟВКИ ..............................................................................................................28

СПИСΟК ВИКΟРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………….………29

ВСТУП

Актуальність теми :

Тема "Методологія теорії держави та права" є досить актуальною в галузі юриспруденції та політичної науки. Методологія є однією з найважливіших складових будь-якої науки, вона допомагає розробити систему підходів, методів та інструментів для дослідження предмета, який вивчається.

У галузі держави та права методологія дозволяє визначити зміст і напрямки юридичних досліджень, з'ясувати проблемні питання, підійти до формулювання нових концепцій права та визначити шляхи розвитку сучасної юридичної науки.

При цьому, методологія теорії держави та права включає в себе різноманітні підходи, методи та інструменти дослідження, такі як діалектичний метод, історичний метод, компаративний аналіз, логіко-юридичний метод, соціологічний підхід, аналіз судової практики та інші.

 Мета та завдання курсової роботи :

Метою курсової роботи з методології теорії держави та права є вивчення основних методологічних підходів до дослідження проблем держави та права, а також оцінка їхнього впливу на розвиток юридичної науки.

Для досягнення мети курсової роботи по методології теорії держави та права необхідно вирішити такі завдання:

Дослідити історію та етапи розвитку методології теорії держави та права, з'ясувати основні підходи та концепції в рамках цієї науки.

Вивчити основні методи та прийоми дослідження держави та права, зокрема діалектичний, історичний, компаративний, логіко-юридичний, соціологічний та інші.

Проаналізувати застосування методології теорії держави та права в різних галузях права, зокрема у судовій практиці, правознавстві, конституційному праві та інших.

...

Скачать:   txt (101.3 Kb)   pdf (271.5 Kb)   docx (34.5 Kb)  
Продолжить читать еще 28 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club