Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Gipsophila perfoliata өсiмдiгiнен биологиялык белсендi кешен алу жолы

Автор:   •  Февраль 4, 2019  •  Дипломная работа  •  12,382 Слов (50 Страниц)  •  143 Просмотры

Страница 1 из 50

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

                                         

Абукасова А.Б

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

GIPSOPHILA PERFOLIATA ӨСІМДІГІНЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ КЕШЕН АЛУ ЖОЛЫ

Мамандығы 5В072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»

                

Алматы  2018


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Химия және химиялық технология факультеті

«Қорғауға жіберілді»

Органикалық заттар, табиғи

қосылыстар және полимерлер

химиясы мен технология

кафедрасының меңгерушісі х.ғ.д.,

профессор __________  Мун Г.А.

«____»  мамыр  2018 ж.

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

GIPSOPHILA PERFOLIATA ӨСІМДІГІНЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ КЕШЕН АЛУ ЖОЛЫ

Мамандығы 5B072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»

Орындаған                                                                                   Абукасова А.Б

Ғылыми жетекшісі                                                                    Ескалиева Б.К

х.ғ.к., доцент

Норма бақылаушы                                                                         

х.ғ.к., аға оқытушы        Умбетова А.К.

Алматы 2018

РЕФЕРАТ

Дипломдық жұмыс  62 беттен, 13 суреттен, 10 кестеден, 40 әдебиет көзінен тұрады.

Жұмыстың мақсаты: Аққаңбақ (Gipsophila perfoliata L.) өсімдігінің жер үсті бөлігінен биологиялық белсенді кешенді алу жолын ұсыну.

Кілт сөздер: Gipsophila perfoliata L., экстракция, биологиялық белсенді заттар, флавоноидтар, сапониндер, май қышқылдары, минералды заттар, хроматография.

Зерттеу нысаны: Қазақстанның оңтүстік-шығыс өңірі, Бабахты ауылды мекенінен 2017 жылдың тамыз айында гүлдеу кезеңінде жиналған Аққаңбақ (Gipsophila perfoliata L) өсімдігінің жер үсті бөлігі.

Жұмыстың мақсатына жету үшін қойылатын міндеттер:

  1. Қазақстанның оңтүстік-шығыс өңірінде өсетін Аққаңбақ (Gipsophila perfoliata L) өсімдігіне сапалық және сандық сараптау;
  2. Аққаңбақ (Gipsophila perfoliata L) өсімдігінің құрамындағы минералдық заттарды және май қышқылдарын анықтау;
  3. Аққаңбақ (Gipsophila perfoliata L) өсімдігінің құрамындағы биологиялық белсенді заттарды бөлудің тиімді сызбанұсқасын жасау;

Ғылыми жаңалығы және алынған мәліметтер:

  • Алғаш рет Қазақстанның оңтүстік-шығыс өңірінде өсетін аққаңбақ (Gipsophila perfoliata L) өсімдігіне салыстырмалы түрде сандық және сапалық сараптау жүргізілді.
  • Өсімдік құрамынан 11 минералды заттардың, 8 май қышқылының мөлшері анықталды.
  • Аққаңбақ (Gipsophila perfoliata L) өсімдігінен  ББЗ бөлудің тиімді сызбанұсқасы ұсынылды.

Тәжірбиелік маңызы:

Қазақстанның оңтүстік-шығыс өңірі, Бабахты ауылды мекенінен 2017 жылдың тамыз айында гүлдеу кезеңінде жиналған аққаңбақ (Gipsophila perfoliata L) өсімдігінің жер үсті бөлігінен биологиялық белсенді кешен құрамынан флавоноидтар, сапониндер, минералды заттар және жоғары май қышқылдары анықталды.

РЕФЕРАТ

Дипломная работа изложена на 62 страницах, содержит 13 рисунков, 10 таблиц, использовано 40 литературных источников

Цель работы разработать способы получения биологически активных веществ из надземной части растений вида качима Gipsophila perfoliata L.

Ключевые слова Gipsophila perfoliata L., экстракция, биологическое активные вещества, флавоноиды, сапонины, жирные  кислоты, минеральные вещества, хроматография

Объект исследования надземная часть растений вида качима  Gipsophila perfoliata L., собранные в фазу период цветения в сельской местности Бабахты  юго-восточном регионе Казахстана, в августе 2017 г.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

...

Скачать:   txt (159.8 Kb)   pdf (2.2 Mb)   docx (1.8 Mb)  
Продолжить читать еще 49 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club